Uplatnění

Uplatnění absolventa v praxi

 • Absolvent se uplatní zejména na stomatologických pracovištích nemocnic, klinik a v privátních zubních laboratořích.
 • Absolvent je připraven vykonávat činnosti středního odborného pracovníka v rámci léčebné péče v oboru zubního lékařství, zejména v oblasti stomatologické protetiky, pod dohledem zubního technika nebo zubního lékaře.
 • Na základě odborné způsobilosti se absolvent uplatní i v jiných oborech a to hlavně v plastické chirurgii, ORL, při práci ve výzkumných ústavech, ve výrobě a v obchodech příslušného zaměření.

 

Odborné kompetence absolventa

 • zhotovovat zubní náhrady a ortodontické pomůcky a další stomatologické výrobky
 • provádět opravy zubních náhrad a ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků
 • zpracovávat hlavní a pomocné materiály užívané v zubním lékařství
 • obsluhovat zdravotnické přístroje a ostatní zařízení zubní laboratoře, včetně jejich údržby
 • podílet se na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a prádla a na zajištění jejich dostatečné zásoby
 • pracovat se zdravotnickou dokumentací
 •  

  být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázat poskytnout první pomoc

 • jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
 • zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí a sociální dopady
 • nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky s ohledem na životní prostředí

Další schopnosti a dovednosti, které se rozvíjí u studentů a absolventů oboru:

 • schopnost se efektivně učit a reálně si stanovovali potřeby a cíle svého vzdělávání
 • schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, varianty řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
 • uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace
 • vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
 • zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.)
 • dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce
 • reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku
 • ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
 • mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
 • adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky, podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní
 • pracovat v týmu, podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
 • přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
 • dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (příp. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
 • mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
 • mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady
 • vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle
 • číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, diagramy, schémata apod.)
 • efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
 • uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní

Obory studia

Kdo chce být v životě prospěšný, může studovat některý z oborů naší školy:

Logo školy

RSS

Nastavte si RSS kanál příspěvků z našeho webu a nepřijdete o zajímavé informace o dění ve škole

Návod

Zřizovatel školy

Partneři

Sociální partner školy

Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Partneři soutěže v anglickém jazyce

Časopis Bridge

Student agency