Uplatnění

Pracovní uplatnění absolventa oboru Sociální činnost

 

 • Absolvent oboru sociální činnost se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách.
 • Poskytuje sociální pomoc dětem i dospělým.
 • Zajišťuje přímou péči a osobní asistenci klientům, podporuje jejich soběstačnost  i sociální aktivizaci.
 • Uplatní se také v rámci managementu sociálních služeb.
 • Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu podle přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Absolvent může dále studovat na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Odborné kompetence absolventa

 • podílí se na zajišťování sociálních služeb,
 • poskytuje přímou pomoc klientům sociálních služeb v rezidentském i domácím prostředí,
 • provádí základní výchovnou nepedagogickou činnost podporující soběstačnost klientů a jejich sociální aktivizaci včetně aktivního využívání volného času,
 • zajišťuje samostatně péči o dítě do tří let věku v denním režimu,
 • vhodně komunikuje s klienty v písemné i ústní formě,
 • přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů, nepodléhá předsudkům v přístupu k druhým lidem,
 • dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí, vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci,
 • vytváří si odpovědný přístup k vlastní profesní budoucnosti a uvědomuje si význam celoživotního vzdělávání.

Další schopnosti a dovednosti, které se rozvíjí u studentů a absolventů oboru:

 • vytváří si pozitivní vztah k učení a vzdělávání,
 • ovládá různé techniky učení,
 • uplatňuje různé způsoby práce s textem, efektivně vyhledává a zpracovává informace, je čtenářsky gramotný,
 • přijímá hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí,
 • porozumí zadání úkolu nebo určí podstatu problému,
 • získá informace potřebné k řešení úkolu nebo problému a navrhne způsob jeho řešení,
 • vyhodnotí a ověří správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky,
 • volí pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky vhodné ke splnění úkolu,
 • při řešení spolupracuje v týmu.
 • vhodně se prezentuje v mluveném i psaném projevu,
 • zpracovává administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata,
 • komunikuje v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce,
 • kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí,
 • vytváří si odpovědný vztah ke svému zdraví,
 • pečuje o svůj fyzický a duševní rozvoj,
 • adaptuje se na měnící se životní a pracovní podmínky, je připraven řešit své sociální i ekonomické záležitosti, je finančně gramotný,
 • přispívá k vytváření dobrých mezilidských vztahů,
 • předchází osobním konfliktům,
 • nepodléhá předsudkům v přístupu k druhým lidem,
 • vystupuje proti diskriminaci a nesnášenlivosti,
 • jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování,
 • chápe význam životního prostředí pro člověka a jedná v duchu udržitelného rozvoje,
 • uznává hodnotu života, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních lidí,
 • efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů.
 • kriticky přistupuje k získaným informacím a je mediálně gramotný. 

Obory studia

Kdo chce být v životě prospěšný, může studovat některý z oborů naší školy:

Logo školy

RSS

Nastavte si RSS kanál příspěvků z našeho webu a nepřijdete o zajímavé informace o dění ve škole

Návod

Zřizovatel školy

Partneři

Sociální partner školy

Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Partneři soutěže v anglickém jazyce

Časopis Bridge

Student agency