Popis oboru

Pracovní uplatnění absolventa

 • Absolvent oboru veřejnosprávní činnost se uplatní v územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy nebo samosprávy.
 •  Vede agendy správních a samosprávných komisí
 •  Provádí práce spojené s vystavováním úředních dokladů
 •  Provádí práce spojené, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků
 •  Zajišťuje činnosti v oblasti hospodaření s majetkem
 •  Provádí činnosti spojené se správním řízením.
 •  Může se uplatnit na obecních a městských úřadech, úřadech práce, správách sociálního zabezpečení, finančních úřadech, katastrálních úřadech, v celní správě, u policie atd.
 •  Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i mimo veřejnou správu, např. v ziskových i neziskových organizacích.
 •  Absolvent může dále studovat na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Odborné kompetence absolventa

 • orientuje se v našem právním řádu, rozumí základním právním pojmům a pracuje se zdroji právních informací
 • adaptuje se na změny právního řádu týkající se činností ve veřejné správě,
 • zná působnost a strukturu orgánů státní správy a samosprávy,
 • aplikuje správní řád a další právní normy ve vybraných úsecích veřejné správy,
 • zpracovává věcně, jazykově i formálně správně jednoduché právní a správní písemnosti,
 • samostatně zpracovává, vystavuje, kontroluje úřední písemnosti a dokumenty,
 • dodržuje předpisy pro evidenci a ukládání písemností,
 • pracuje s počítačovými programy určenými pro státní správu a samosprávu a s portálem státní správy,
 • využívá pro práci prostředky kancelářské techniky,
 • ovládá desetiprstovou hmatovou metodu při práci s osobním počítačem nebo psacím strojem,
 • pracuje s odbornou literaturou, informačními systémy a využívá pro získání informací znalosti cizích jazyků,
 • rozvíjí své ekonomické myšlení,
 • chápe mechanismus fungování tržní ekonomiky,
 • rozumí podstatě podnikatelské činnosti a principu hospodaření podniku,
 • orientuje se v právní úpravě podnikání,
 • rozumí podstatě fungování finančního trhu a národního hospodářství,
 • orientuje se ve státním rozpočtu a v rozpočtech územních samosprávných celků,
 • chápe cíle a strategie evropské integrace a má přehled o evropské politice a možnostech jejího využití pro místní a regionální rozvoj,
 • ovládá základy účetnictví,
 • zdvořile, taktně a vstřícně komunikuje s klienty,
 • zachovává mlčenlivost a diskrétnost, dbá na ochranu osobnosti,
 • poskytuje pravdivé a úplné informace,
 • dbá na dodržování zákonnosti ve veřejné správě a jedná v duchu etiky státního úředníka,
 • dbá na bezpečnost a ochranu svého zdraví při práci, ale i ve vztahu ke spolupracovníkům, klientům a návštěvníkům na pracovišti,
 • dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • je vybaven základními vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při úrazu nebo náhlém onemocnění,
 • zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské ohodnocení,
 • efektivně hospodaří s finančními prostředky,
 • je veden k tomu, aby nakládal s energiemi, vodou, materiály a odpady s ohledem na životní prostředí.

Další schopnosti a dovednosti, které se rozvíjí u studentů a absolventů oboru:

 • pozitivní vztah k učení a vzdělávání,
 • porozumí zadání úkolu nebo určí podstatu problému,
 • získá informace potřebné k řešení úkolu nebo problému,
 • vyhodnotí a ověří správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky,
 • volí pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky vhodné ke splnění úkolu,
 • při řešení spolupracuje v týmu.
 • vhodně se prezentuje v mluveném i psaném projevu,
 • formuluje své myšlenky srozumitelně, souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně,
 • účastní se aktivně diskusí a obhajuje své názory a postoje,
 • zpracovává administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata,
 • komunikuje v cizojazyčném prostředí nejméně ve dvou cizích jazycích,
 • posuzuje reálně své duševní i fyzické schopnosti a odhaduje důsledky svého jednání v různých situacích,
 • kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí,
 • má odpovědný vztah ke svému zdraví,
 • adaptuje se na měnící se životní a pracovní podmínky,
 • přispívá k vytváření dobrých mezilidských vztahů,
 • předchází osobním konfliktům,
 • nepodléhá předsudkům v přístupu k druhým lidem.
 • jedná odpovědně, samostatně a iniciativně ve vlastním a zejména ve veřejném zájmu,
 • dodržuje zákony,
 • respektuje práva a svobody druhých lidí,
 • vystupuje proti diskriminaci a nesnášenlivosti,
 • jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování,
 • přispívá k uplatňování hodnot demokracie,
 • zajímá se o politické a společenské dění u nás a ve světě,
 • podporuje kulturní hodnoty a má k nim pozitivní vztah.
 • vhodně komunikuje s případnými zaměstnavateli, prezentuje své profesní cíle a odbornost,
 • efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů.
 • pracuje s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích,
 • kriticky přistupuje k získaným informacím a je mediálně gramotný.

 

Obory studia

Kdo chce být v životě prospěšný, může studovat některý z oborů naší školy:

Logo školy

RSS

Nastavte si RSS kanál příspěvků z našeho webu a nepřijdete o zajímavé informace o dění ve škole

Návod

Zřizovatel školy

Partneři

Sociální partner školy

Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Partneři soutěže v anglickém jazyce

Časopis Bridge

Student agency