Uplatnění

Uplatnění absolventa v praxi

 • Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a v domácí ošetřovatelské péči
 • Dále jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a to zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a geriatrické péče.
 • Pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje absolvent ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.
 • Absolvent je vzděláván tak, aby získal potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale i širší všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatnění se na trhu práce.

Odborné kompetence absolventa

  • Provádět činnosti základní ošetřovatelské péče a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče
   • sledovat fyziologické funkce a stav pacientů,
   • provádět komplexní hygienickou péči,
   • provádět prevenci proleženin,
   • provádět rehabilitační ošetřovatelství,
   • provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta,
   • podílet se na zajištění herních aktivit dětí
   • podávat léčebné přípravky s výjimkou aplikace nitrožilní a do epidurálních katétrů a intramuskulárních injekcí u novorozenců a dětí do 3 let věku
   • odebírat biologický materiál, provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami
   • zavádět a udržovat kyslíkovou terapii
   • podílet se na ošetření akutní a chronické rány
   • pracovat se zdravotnickou dokumentací
  • Poskytovat základní ošetřovatelskou péči (pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře)
  • osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti a rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení
  • znát zásady poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázat poskytnout první pomoc

Další schopnosti a dovednosti, které se rozvíjí u studentů a absolventů oboru:

 • Schopnost se efektivně učit a reálně si stanovit potřeby a cíle svého vzdělávání
 • Schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, varianty řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
 • vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
 • dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce
 • posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích
 • ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
 • mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
 • adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky, podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní
 • pracovat v týmu, podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
 • přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
 • jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie
 • chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje
 • vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle
 • efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích
 • pracovat s informacemi různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních) a to s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií
 • uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní

Obory studia

Kdo chce být v životě prospěšný, může studovat některý z oborů naší školy:

Logo školy

RSS

Nastavte si RSS kanál příspěvků z našeho webu a nepřijdete o zajímavé informace o dění ve škole

Návod

Zřizovatel školy

Partneři

Sociální partner školy

Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Partneři soutěže v anglickém jazyce

Časopis Bridge

Student agency