Home » Pro uchazeče » Podmínky přijímacího řízení 2017

Podmínky přijímacího řízení 2017

Přijímání uchazečů ke studiu na Střední odborné škole a Střední zdravotnické škole Benešov, příspěvkové oganizaci se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. (vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání) v platném znění.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2017/2018 v oborech:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost  30
75-41-M/01  Sociální činnost 30
53-41-M/01  Zdravotnický asistent    60
53-44-M/03 Asistent zubního technika  30
Kritéria přijímacího řízení uvádíme pro jednotlivé obory zvlášť.

Kritéria: 

Pro všechny obory platí:

Termín pro odevzdání přihlášek do prvního kola přijímacího řízení – 1. březen 2017. Přihlášky budou přijímány formou písemnou, doručením poštou nebo osobně.

Po podání přihlášky ke studiu na Střední odborné škole a Střední zdravotnické škole Benešov obdrží uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče informace o průběhu přijímacího řízení a způsobu vyhlášení jeho výsledků. Každému uchazeči bude sděleno jeho registrační číslo pro přijímací řízení.

Na základě přihlášky a výsledků jednotné zkoušky bude provedeno v souladu s vyhlášenými kritérii bodové hodnocení uchazečů. Nejlepší umístění má uchazeč s nejvyšším počtem bodů.

Všichni uchazeči o studium se zúčastní jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. Jednotná zkouška se koná ve škole, na kterou podal uchazeč přihlášku. Uchazeč, který podal přihlášku na dvě školy nebo dva různé obory jedné školy, koná jednotnou zkoušku dvakrát – na každé přihlášené škole nebo oboru jednou. Pro přijímací řízení se počítá lepší výsledek.

Pro jednotnou zkoušku jsou stanoveny dva termíny12. duben a 19. duben 2017. V prvním termínu koná uchazeč zkoušku na škole, kterou uvedl v přihlášce jako první v pořadí, ve druhém termínu potom na škole, kterou uchazeč uvedl jako druhou v pořadí.

Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky v prvním nebo druhém termínu, se může do 3 dnů od termínu konání zkoušky omluvit řediteli školy, ve které měl jednotnou zkoušku konat. Bude-li omluva ředitelem školy uznána, žák bude konat zkoušku v náhradním termínu (11. 5. a 12. 5.).  

Bližší informace o jednotné zkoušce včetně testových zadání k procvičení jsou na webu Cermatu www.cermat.cz a http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html nebo na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Pořadí uchazečů a přehled přijatých uchazečů s výsledkem přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách školy (www.sosbn.cz) a na přístupném místě v budově školy (vstupní dveře) po ukončení přijímacího řízení pro daný obor. Tyto informace budou zveřejňovány pod registračními čísly. Přidělené registrační číslo spolu s informacemi o organizaci a kritériích přijímacího řízení bude uchazeči sděleno v dopise po uzavření přihlášek.

Dnem následujícím po dni zveřejnění výsledků přijímacího řízení začíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisových lístků řediteli školy. Zápisový lístek se považuje za odevzdaný, pokud byl ve stanovené lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Přijatí uchazeči na začátku 1. ročníku doloží úspěšné ukončení školní docházky vysvědčením z 9. třídy (nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia nebo jiné školy).

Benešov 2. 1. 2017

Mgr. Regina Komárková

ředitelka

Obory studia

Kdo chce být v životě prospěšný, může studovat některý z oborů naší školy:

Logo školy

RSS

Nastavte si RSS kanál příspěvků z našeho webu a nepřijdete o zajímavé informace o dění ve škole

Návod

Zřizovatel školy

Partneři

Sociální partner školy

Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Partneři soutěže v anglickém jazyce

Časopis Bridge

Student agency