Home » Pro uchazeče » Přijímací řízení 2017 – 2. kolo

Přijímací řízení 2017 – 2. kolo

Přijímání uchazečů ke studiu na Střední odborné škole a Střední zdravotnické škole Benešov, příspěvkové oganizaci se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. (vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání) v platném znění.

 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v II. kole přijímacího řízení

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost  10
53-41-M/01  Zdravotnický asistent     5
53-44-M/03 Asistent zubního technika   9 


 
Kritéria přijímacího řízení uvádíme pro jednotlivé obory zvlášť.

Pro všechny obory platí:

Termín pro odevzdání přihlášek do II. kola přijímacího řízení – 31. květen 2017. Přihlášky budou přijímány formou písemnou, doručením poštou nebo osobně. Společně s přihláškou uchazeč zašle i Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z I. kola přijímacího řízení (stačí e-mailem).

Pokud uchazeč jednotnou přijímací zkoušku nekonal nebo pokud výše uvedený výpis nedoloží, dostaví se 12. června 2017 v 8:00 h k vykonání přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. Bližší informace uchazeč obdrží v pozvánce.

Po podání přihlášky ke studiu na Střední odborné škole a Střední zdravotnické škole Benešov obdrží uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče informace o průběhu přijímacího řízení a způsobu vyhlášení jeho výsledků. Každému uchazeči bude sděleno jeho registrační číslo pro přijímací řízení.

Na základě přihlášky a výsledků zkoušky bude provedeno v souladu s vyhlášenými kritérii bodové hodnocení uchazečů. Nejlepší umístění má uchazeč s nejvyšším počtem bodů.

Bodové hodnocení

Pořadí uchazečů a přehled přijatých uchazečů s výsledkem přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách školy (www.sosbn.cz) a na přístupném místě v budově školy (vstupní dveře) po ukončení přijímacího řízení dne 15. června 2017. Tyto informace budou zveřejňovány pod registračními čísly. Přidělené registrační číslo spolu s informacemi o organizaci a kritériích přijímacího řízení bude uchazeči sděleno v dopise po uzavření přihlášek.

Dnem následujícím po dni zveřejnění výsledků přijímacího řízení začíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisových lístků řediteli školy. Zápisový lístek se považuje za odevzdaný, pokud byl ve stanovené lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Přijatí uchazeči na začátku 1. ročníku doloží úspěšné ukončení školní docházky vysvědčením z 9. třídy (nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia nebo jiné školy).

 

Benešov 16. 5. 2017

Mgr. Regina Komárková v. r.

ředitelka

Obory studia

Kdo chce být v životě prospěšný, může studovat některý z oborů naší školy:

Logo školy

RSS

Nastavte si RSS kanál příspěvků z našeho webu a nepřijdete o zajímavé informace o dění ve škole

Návod

Zřizovatel školy

Partneři

Sociální partner školy

Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Partneři soutěže v anglickém jazyce

Časopis Bridge

Student agency