Adaptační kurz 1. ročníků

Ve dnech 5. – 8. září 2023 proběhl adaptační kurz 1. ročníků oborů sociální činnost, veřejnosprávní činnost, praktická sestra a asistent zubního technika. Třídy absolvovaly soubor aktivit, které měly přispět k seznámení s daným kolektivem, podnítit spolupráci žáků ve skupinách, podpořit vznik dobrých vztahů ve třídě a předejít tak rozvoji sociálně patologických jevů. Aktivity byly prováděny formou zážitkové pedagogiky. Část programu byla zaměřena na efektivní učení např. práci s textem, rychlost čtení a ukázka a nácvik mnemotechnik. Program zajišťovaly a organizovaly metodička prevence Mgr. Radka Zemanová a výchovná poradkyně Mgr. Hana Prášková. Všech aktivit se se svými třídami zúčastnili jejich třídní učitelé, pro které se adaptační kurz stal zdrojem cenných informací o osobnostních rysech jednotlivých žáků.