Adaptační kurz

Dne 4. září proběhl v areálu školy adaptační kurz, kterého se zúčastnili žáci 1. ročníků oborů veřejnosprávní činnost, sociální činnost, praktická sestra a asistent zubního technika. Každá třída absolvovala soubor aktivit, které měly přispět k rychlejšímu seznámení se nových žáků mezi sebou navzájem i s třídním učitelem. Hry a aktivity měly rovněž podnítit spolupráci žáků v různě velkých skupinách a podporovat vznik dobrých vztahů ve třídě.