Adaptační kurz prvních ročníků – Seznamte se

Ve dnech 5. 9., 7. 9. a 8. 9. 2017 proběhly formou zážitkové pedagogiky jednodenní adaptační kurzy pro letošní 1. ročníky. Všechny třídy absolvovaly soubor aktivit, které měly přispět k rychlejšímu seznámení se nových žáků mezi sebou navzájem i s třídním učitelem.

Hry a aktivity měly za cíl podpořit vznik dobrých vztahů ve třídě, spolupráci žáků v různě velkých skupinách, rozvíjet komunikaci, zlepšovat empatii, toleranci a předejít tak vzniku sociálně patologických jevů. Přispěly rovněž k navázání vztahu důvěry mezi žáky a třídním učitelem a umožnily rozkrýt skupinovou dynamiku, včetně zjištění přirozených autorit mezi žáky v rámci třídy.

Motivační a seznamovací hry navodily přátelskou atmosféru, pomohly k zapamatování si jmen nových spolužáků. Aktivita „Profil na jednu stránku“, ve kterém se žáci sami představovali ostatním, sloužila k bližšímu poznání jejich osobnostních vlastností, zájmů
a pro třídního učitele je cenným zdrojem pro práci v hodinách i mimo výuku.

Dle pozitivních ohlasů žáků i kolegů učitelů se domníváme, že adaptační kurz splnil svůj cíl
a v jednotlivých třídách byla navozena přátelská atmosféra.

Mgr. Hana Prášková                                                 Mgr. Radka Zemanová

výchovná poradkyně                                                 metodik prevence