Home » Maturita » Hodnocení praktických a písemných zkoušek » Asistent zubního technika – praktická zkouška

Pro uchazeče


Dny otevřených dveří již skončily, ale pokud máte zájem školu navštívit, kontaktujte nás.
Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Asistent zubního technika – praktická zkouška

Při hodnocení předmětu profilové části maturitní zkoušky konaných formou praktické zkoušky se hodnotí:

  • Kvalita osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce.
  • Využití teoretických vědomostí v praktických činnostech.
  • Organizace vlastní práce.
  • Dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).
  • Vztah k práci.

Hodnocení protokolu, zhotovené zubní náhrady a obhajoby práce.

Zhotovená zubní náhrada s váhou 3/5 známky
Ústní obhajoba s váhou 1/5 známky
Hodnocení protokolu s váhou 1/5 známky

Výsledky se klasifikují podle následujících kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák vykonává praktické činnosti pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky, bez problémů využívá teoretické poznatky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce, výsledky práce jsou bez vážnějších nedostatků. Účelně si organizuje práci, dodržuje předpisy BOZP a hospodaří s materiálem. Je schopen se vypořádat s nenadálými překážkami.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák vykonává praktické činnosti samostatně, v postupech a způsobech práce se vyskytují drobné nedostatky. Teoretické poznatky používá při praktické činnosti s menší jistotou. V organizaci práce dělá drobné chyby, dodržuje předpisy BOZP. Překážky v práci překonává s pomocí učitele.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák se v praktických činnostech dopouští větších chyb, při volbě postupů a způsobů práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Získané teoretické poznatky využívá s pomocí učitele, stejně tak s jeho pomocí překonává překážky. Výsledky práce mají nedostatky, vlastní práci si organizuje neúčelně. Dodržuje předpisy BOZP. Projevuje vztah k práci s menšími výkyvy.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák se v praktických činnostech dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Teoretické poznatky dokáže využít jen za pomoci učitele. V organizaci práce dělá závažné chyby, méně dbá na dodržování předpisů BOZP. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. Pracuje bez zájmu a vztahu k práci.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák se v pracovních činnostech dopouští závažných chyb. V praktických činnostech a postupech má závažné nedostatky. Získané teoretické poznatky vykazují značné mezery a většinou je nedokáže využít ani s pomocí učitele. Na pracovišti se neorientuje, není schopen si práci zorganizovat. Nedodržuje předpisy BOZP. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné a nekvalitní. Neprojevuje zájem o práci.

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol