Při hodnocení předmětu profilové části maturitní zkoušky konaných formou praktické zkoušky se hodnotí:

  • Kvalita osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce.
  • Využití teoretických vědomostí v praktických činnostech.
  • Organizace vlastní práce.
  • Dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).
  • Vztah k práci.
  • Hodnocení protokolu, zhotovené zubní náhrady a obhajoby práce.

Hodnocení protokolu, zhotovené zubní náhrady a obhajoby práce.

Zhotovená zubní náhrada s váhou 3/5 známky
Ústní obhajoba s váhou 1/5 známky
Hodnocení protokolu s váhou 1/5 známky

Výsledky se klasifikují podle následujících kritérií:

stupeň 1 (výborný)

Žák vykonává praktické činnosti pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky, bez problémů využívá teoretické poznatky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce, výsledky práce jsou bez vážnějších nedostatků. Účelně si organizuje práci, dodržuje předpisy BOZP a hospodaří s materiálem. Je schopen se vypořádat s nenadálými překážkami.

stupeň 2 (chvalitebný)

Žák vykonává praktické činnosti samostatně, v postupech a způsobech práce se vyskytují drobné nedostatky. Teoretické poznatky používá při praktické činnosti s menší jistotou. V organizaci práce dělá drobné chyby, dodržuje předpisy BOZP. Překážky v práci překonává s pomocí učitele.

stupeň 3 (dobrý)

Žák se v praktických činnostech dopouští větších chyb, při volbě postupů a způsobů práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Získané teoretické poznatky využívá s pomocí učitele, stejně tak s jeho pomocí překonává překážky. Výsledky práce mají nedostatky, vlastní práci si organizuje neúčelně. Dodržuje předpisy BOZP. Projevuje vztah k práci s menšími výkyvy.

stupeň 4 (dostatečný)

Žák se v praktických činnostech dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Teoretické poznatky dokáže využít jen za pomoci učitele. V organizaci práce dělá závažné chyby, méně dbá na dodržování předpisů BOZP. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. Pracuje bez zájmu a vztahu k práci.

stupeň 5 (nedostatečný)

Žák se v pracovních činnostech dopouští závažných chyb. V praktických činnostech a postupech má závažné nedostatky. Získané teoretické poznatky vykazují značné mezery a většinou je nedokáže využít ani s pomocí učitele. Na pracovišti se neorientuje, není schopen si práci zorganizovat. Nedodržuje předpisy BOZP. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné a nekvalitní. Neprojevuje zájem o práci.