Home » Maturita » Hodnocení praktických a písemných zkoušek » Asistent zubního technika – praktická zkouška

Pro uchazeče
 • 4. 11. 2019
 • od 10 do 15 hodin

 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Asistent zubního technika – praktická zkouška

  Při hodnocení předmětu profilové části maturitní zkoušky konaných formou praktické zkoušky se hodnotí:

  • Kvalita osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce.
  • Využití teoretických vědomostí v praktických činnostech.
  • Organizace vlastní práce.
  • Dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).
  • Vztah k práci.

  Hodnocení protokolu, zhotovené zubní náhrady a obhajoby práce.

  Zhotovená zubní náhrada s váhou 3/5 známky
  Ústní obhajoba s váhou 1/5 známky
  Hodnocení protokolu s váhou 1/5 známky

  Výsledky se klasifikují podle následujících kritérií:

  Stupeň 1 (výborný)

  Žák vykonává praktické činnosti pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky, bez problémů využívá teoretické poznatky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce, výsledky práce jsou bez vážnějších nedostatků. Účelně si organizuje práci, dodržuje předpisy BOZP a hospodaří s materiálem. Je schopen se vypořádat s nenadálými překážkami.

  Stupeň 2 (chvalitebný)

  Žák vykonává praktické činnosti samostatně, v postupech a způsobech práce se vyskytují drobné nedostatky. Teoretické poznatky používá při praktické činnosti s menší jistotou. V organizaci práce dělá drobné chyby, dodržuje předpisy BOZP. Překážky v práci překonává s pomocí učitele.

  Stupeň 3 (dobrý)

  Žák se v praktických činnostech dopouští větších chyb, při volbě postupů a způsobů práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Získané teoretické poznatky využívá s pomocí učitele, stejně tak s jeho pomocí překonává překážky. Výsledky práce mají nedostatky, vlastní práci si organizuje neúčelně. Dodržuje předpisy BOZP. Projevuje vztah k práci s menšími výkyvy.

  Stupeň 4 (dostatečný)

  Žák se v praktických činnostech dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Teoretické poznatky dokáže využít jen za pomoci učitele. V organizaci práce dělá závažné chyby, méně dbá na dodržování předpisů BOZP. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. Pracuje bez zájmu a vztahu k práci.

  Stupeň 5 (nedostatečný)

  Žák se v pracovních činnostech dopouští závažných chyb. V praktických činnostech a postupech má závažné nedostatky. Získané teoretické poznatky vykazují značné mezery a většinou je nedokáže využít ani s pomocí učitele. Na pracovišti se neorientuje, není schopen si práci zorganizovat. Nedodržuje předpisy BOZP. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné a nekvalitní. Neprojevuje zájem o práci.

  Projekt

  Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol