Profilová část MZ

Pro všechny studijní obory platí

Povinné zkoušky:

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk (pokud si jej žák zvolil ve společné části)

Forma:

 • písemná práce (40 % celkového hodnocení)
 • ústní zkouška (60 % celkového hodnocení)

 Studijní obor       68-43-M/01          Veřejnosprávní činnost

Povinné zkoušky:

 • právo – ústní zkouška
 • veřejná správa – ústní zkouška
 • obě ústní zkoušky: 15 minut příprava a 15 minut zkouška
 • odborná písemná prácepraktická zkouška – znalostní test z práva a veřejné správy, orientace v právních předpisech, praktické výpočty a tvorba právních a správních písemností (300 minut)

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)

Studijní obor       75-41-M/01          Sociální činnost

Povinné zkoušky:

 • sociální politika a služby – ústní zkouška
 • pedagogika a sociální péče – ústní zkouška
 • obě ústní zkoušky: 15 minut příprava a 15 minut zkouška
 • odborná písemná prácepraktická zkouška – znalostní test z předmětů sociální politika a služby, pedagogika, sociální péče, praktické výpočty z předmětů sociální politika a služby, orientace v právních předpisech, sociální, pedagogická a psychologická analýza situace klienta (300 minut)

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)

Studijní obor       53-41-M/03          Praktická sestra

Povinné zkoušky:

 • ošetřovatelství – ústní zkouška
 • psychologie – ústní zkouška
 • obě ústní zkoušky: 15 minut příprava a 15 minut zkouška
 • ošetřování nemocných – praktická zkouška – jednodenní – maximální délka 420 minut

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části), somatologie

Studijní obor       53-44-M/03          Asistent zubního technika

Povinné zkoušky:

 • stomatologická protetika a stomatologie – ústní zkouška
 • protetická technologie – ústní zkouška
 • obě ústní zkoušky – 15 minut příprava, 15 minut zkouška
 • zhotovování stomatologických protéz – praktická zkouška – až třídenní, maximální délka 420 minut v jednom dni

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

 Žáci si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem).

V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Žáci všech oborů mohou povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jeho jazykové znalosti na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce Nahrazení zkoušky jazykovým certifikátem je možné také u 1 nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka.

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2023/2024 je možné podat písemnou žádost o nahrazení zkoušky řediteli školy nejpozději do 31. března 2024. Pro nahrazení zkoušky v rámci podzimního zkušebního období je stanoven termín 30. června 2024.

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/STANDARDIZOVANE-ZKOUSKY/Certifikaty_PZ_cizi_jazyk_2023.pdf

Benešov 30. srpna 2023

Mgr. Regina Komárková, MBA v. r.

ředitelka