Home » Akce školy » Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Pro uchazeče

na naší škole již proběhly. Ale pokud máte zájem, můžete si domluvit návštěvu.

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Postup při hodnocení žáků

V souladu s vyhláškou MŠMT č. 211/2020 (ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020) hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet:

  1. a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
  2. b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,
  3. c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020
  4. d) z podkladů o vykonané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud se vztahují k oboru vzdělání

Uzavření hodnocení za I. pololetí

V platnosti je ustanovení § 69 odst. 5 školského zákona, podle kterého platí, že pokud žáka není možné hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení proběhlo nejpozději do konce června. Teprve pokud by nebylo možné žáka hodnotit ani v tomto náhradním termínu, za první pololetí by žák nebyl hodnocen.

Uzavření hodnocení za II. pololetí

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití pravidel ve Vyhlášce, pak je nutné v souladu s § 69 odst. 6 školského zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku.

V případě, že by žák byl v řádném nebo náhradním termínu hodnocen stupněm nedostatečný nejvýše ze 2 povinných předmětů, musí mít možnost vykonat opravnou zkoušku dle § 69 odst. 7 školského zákona, a to nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. V případě, že by se náhradní termín hodnocení konal až v září, může tedy proběhnout i opravná zkouška až do konce září. Je proto důležité zvážit stanovení termínu vykonání náhradní zkoušky s dostatečným prostorem k vykonání následné opravné zkoušky.

Zvláštní pravidla pro žáky konající maturitní zkoušku

 Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce, nelze žáka hodnotit stupněm „5 – nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol