fbpx

Home » Pro uchazeče » Průběh přijímacího řízení

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?


Přijímací řízení 2022

Byly aktualizovány podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Průběh přijímacího řízení

Průběh přijímacího řízení

 • Podání přihlášky
  Přihlášku na střední školu můžeš podat do 1. března, můžeš ji donést osobně nebo poslat poštou. Na přihlášce ti základní škola potvrdí známky z vysvědčení v osmé třídě a v prvním pololetí deváté třídy. Pokud se hlásíš na obor, kde je nutné doložit ještě potvrzení lékaře, je třeba navštívit tvého lékaře, ke kterému běžně chodíš.
 • Přijímací zkoušky
  Přijímací zkoušky proběhnou na naší škole ve dvou termínech v dubnu. Výsledky budou zpracovány do konce dubna a pak je se z našich webových stránek dozvíš. Současně uveřejníme i seznam přijatých uchazečů.
 • Podání zápisového lístku
  Pokud se úspěšně dostaneš na naši školu – gratulujeme! Musíš ale nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručit na sekretariát školy zápisový lístek. Ten můžeš doručit buď osobně nebo poštou.

Jak vypadá přijímací zkouška?

Přijímací zkoušky jsou písemné a probíhají přímo na naší škole pod dohledem našich učitelů.

Přijímací zkoušky se skládají z testu z Českého jazyka a literatury a testu z Matematiky. Jednotné přijímací testy nebudou obsahovat nic, co by bylo nad rámec výuky na základní škole. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy v předmětech Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace.

Více o přijímacích zkouškách se dozvíš na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Testová zadání k procvičování najdeš zde.

Podrobné informace o přijímacím řízení
 1. Zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky – maximálně můžeš získat 100 bodů, po 50 bodech z každého testu. Body pak škola přepočítá tak, že výsledky zkoušky budou mít váhu 60 % v hodnocení přijímacího řízení (až 600 přepočítaných bodů).
 2. Průměrný prospěch v posledních dvou ročnících ZŠ a motivace ke studiu – maximálně můžeš získat 400 bodů, a to za průměrný prospěch na vysvědčeních maximálně 375 bodů a za dobré výsledky na soutěžích ještě 25 bodů.
  Výsledky budou mít váhu 40 % v hodnocení přijímacího řízení u uchazečů o obor Sociální činnost, Veřejnosprávní činnost a Zdravotnický asistent. U uchazečů o obor Asistent zubního technika budou mít váhu 20 % v hodnocení přijímacího řízení.
  Postup stanovení počtu bodů za průměrný prospěch a příklad výpočtu:
  Ze tří průměrů z prospěchu na vysvědčení zaokrouhlených na setiny se stanoví bodový zisk takto: maximální počet bodů je 375 za průměry: 1,00; 1,00; 1,00; za každé dvě setiny, o které je průměrný prospěch vyšší se bodový zisk snižuje o 1 bod.
  Žák měl následující průměrný prospěch: 1,36; 1,46 a 1,76. Od maximálního počtu 375 bude odečteno 79 bodů (18 + 23 + 38), takže jeho bodový zisk bude 296 bodů.
 3. Zkouška manuální zručnosti – platí jen pro uchazeče o obor Asistent zubního technika
  Maximálně můžeš získat 300 bodů, během zkoušky budeš kreslit do čtvercové sítě, modelovat předmět z modelovací hmoty a tvarovat drát podle předlohy, za každou z těchto zkoušek můžeš získat až 100 bodů. Výsledky zkoušky manuální zručnosti budou mít váhu 20 % v hodnocení přijímacího řízení.
  Uchazeč, který nezíská ve zkoušce zručnosti minimálně 60 bodů (v součtu za všechny disciplíny), nesplní kritéria přijímacího řízení a nebude přijat ke studiu.
  Zkoušky manuální zručnosti proběhnou ve dvou termínech. Zvolený termín prosím uveďte na přihlášce ke studiu u školní přijímací zkoušky.

Pořadí uchazečů o studium bude stanoveno podle součtu přepočtených bodů za jednotlivé části přijímacího řízení. Nejlepší umístění má uchazeč s nejvyšším počtem bodů.

Některé důležité podrobnosti

 • Součástí přihlášky je vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru (neplatí pro veřejnosprávní činnost).
 • Žák se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek konání jednotné zkoušky.
 • Cizinec na žádost dle § 20 odst. 4 školského zákona nekoná zkoušku z českého jazyka a literatury (znalost českého jazyk a bude ověřena rozhovorem).
 • Přihlášku je vhodné doplnit o doklady o výsledcích v soutěžích, olympiádách, o záznamy o jiných aktivitách žáka – práce v kroužcích apod. (možnost získat bonifikaci).
 • V přihlášce uvádějte též telefonický a e-mailový kontakt.
 • Po podání přihlášky ke studiu na Střední odborné škole a Střední zdravotnické škole Benešov obdrží uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče informace o průběhu přijímacího řízení a způsobu vyhlášení jeho výsledků. Každému uchazeči bude sděleno jeho registrační číslo pro přijímací řízení.

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Ve škole probíhá Doučování žáků škol – jako realizace národního plánu obnovy.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol