Home » Pro uchazeče » Výsledky přijímacího řízení 2019

Pro uchazeče

Dny otevřených dveří již skončily, ale pokud máte zájem školu navštívit, kontaktujte nás.
Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Výsledky přijímacího řízení 2019

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Poučení – odevzdání zápisového lístku

Obor Praktická sestra

Obor Asistent zubního technika

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

POUČENÍ – odevzdání zápisového lístku

V souladu s § 60g, odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

svůj úmysl vzdělávat se ve Střední odborné škole a Střední zdravotnické škole Benešov, příspěvková organizace, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí:

tj. do 16. 5. 2019 včetně

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem stanovené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v dané lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Poučení

Výsledky přijímacího řízení pro jednotlivé obory

Asistent zubního technika

Přijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči

Praktická sestra

Přijatí uchazeči I

Přijatí uchazeči II

Sociální činnost

Přijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči

Veřejnosprávní činnost

Přijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči

 

 

 

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol