Home » Pro uchazeče » Výsledky přijímacího řízení 2019

Pro uchazeče
 • 4. 11. 2019
 • od 10 do 15 hodin

 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Výsledky přijímacího řízení 2019

  Výsledky 2. kola přijímacího řízení

  Poučení – odevzdání zápisového lístku

  Obor Praktická sestra

  Obor Asistent zubního technika

  Výsledky 1. kola přijímacího řízení

  POUČENÍ – odevzdání zápisového lístku

  V souladu s § 60g, odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

  svůj úmysl vzdělávat se ve Střední odborné škole a Střední zdravotnické škole Benešov, příspěvková organizace, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí:

  tj. do 16. 5. 2019 včetně

  Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem stanovené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

  Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

  Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v dané lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

  Poučení

  Výsledky přijímacího řízení pro jednotlivé obory

  Asistent zubního technika

  Přijatí uchazeči

  Nepřijatí uchazeči

  Praktická sestra

  Přijatí uchazeči I

  Přijatí uchazeči II

  Sociální činnost

  Přijatí uchazeči

  Nepřijatí uchazeči

  Veřejnosprávní činnost

  Přijatí uchazeči

  Nepřijatí uchazeči

   

   

   

  Projekt

  Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol