fbpx

Home » Škola » Projekty EU

Pro uchazeče

Přijímací řízení 2022

Byly aktualizovány podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Projekty EU

Projekt Profesní rozvoj učitelů a rozvoj odborné výuky Střední odborné školy a
Střední zdravotnické školy Benešov

Škola získala grant na období 2021 – 2022, díky kterému se učitelé školy zúčastní zahraničních odborných kurzů a absolvují odbornou stáž – job shadowing – v Lotyšsku, v Rize. Tam navštíví střední, vyšší odborné i vysoké školy, budou sdílet zkušenosti s učiteli a hledat možnosti další spolupráce a možnosti zahraničních stáží pro žáky školy.

Projekt IKAP II – Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje. Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 Termín realizace: 1.7.2020 – 30.6.2023

V rámci projektu budeme moci realizovat například doučování pro naše žáky ohrožené školním neúspěchem, tandemovou výuku nebo zapojení odborníka z praxe.

Další informace o projektu: http://kap-stredocesky.cz/informace/i-kap

Škola jako partner projektu – informace Středočeského kraje: zde

Projekt Do Evropy na zkušenou

V rámci tohoto projektu absolvuje 22 žáků školy praxi v Londýně, 10 žáků na přelomu listopadu a prosince 2019 a 10 žáků na podzim 2020 stráví 2 týdny na stáži v různých organizacích v Londýně. Obsahem stáže bude buď administrativa (pro žáky oboru Veřejnosprávní činnost) nebo péče o klienta s postižením (pro žáky oborů praktická sestra a sociální činnost). 2 žákyně absolvují dlouhodobou tříměsíční stáž v době od června do září 2020.

Zkušenosti ze stáží

Projekt Vzděláním ke kvalitě I a II

Škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. V rámci tohoto projektu probíhá doučování žáků především v anglickém a českém jazyce, učitelé mají možnost účastnit se kurzů dalšího vzdělávání pro rozšíření a prohloubení své kvalifikace, do výuky se zapojují odborníci a současně učitelé absolvují i stáže pro získání hlubších praktických znalostí a zkušeností.

 

Erasmus+, Leonardo da Vinci

Škola je již řadu let aktivně zapojena do mezinárodních projektů Leonardo da Vinci a Erasmus+. Ty umožňují studentům zúčastnit se zahraniční stáže v zemích Unie a získat tak praktické zkušenosti na různých pracovištích státní správy i v zařízeních sociální péče.

V letech 2009-2010 proběhly 3 zahraniční stáže v Německu. Díky naší partnerské škole v německém Chemnitzu mohlo jazykové dovednosti prohloubit již více našich studentů. Všechny náklady byly studentům plně hrazeny. Účastníci stáže získali Certifikát, který je uznán v zemích EU.

Ve školním roce 2012/2013 navázala naše SOŠ partnerství s anglickou školou a naši studenti již dvakrát absolvovali 14 denní stáž v Anglii.

Ve školním roce 2013/14 absolvovali studenti další 14 denní  zahraniční stáže. V měsících listopadu a  dubnu vyrazili  do německého Chemnitz i do Londýna.

Ve školním roce 2014/15 absolvují studenti 14 denní stáž v Londýně.

Učíme se pro život

Střední odborná škola se ve školním roce 2012/2013 aktivně zapojila do grantového projektu z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost „Učíme  se pro život“
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na SOŠ Benešov. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou, ověřením a následným využíváním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce a metodickým vzděláváním učitelů. Propojení teoretické výuky s interaktivními metodami vzdělávání nejen zkvalitní výuku ve škole, ale především zlepší připravenost žáků na další studium, budoucí povolání a osobní život.
Smyslem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce, a to i mezinárodním. Pojítkem jednotlivých oblastí je využití ICT. Výstupy projektu učitelé na škole vzájemně sdílí a budou je využívat při výuce i po skončení projektu.
Realizace projektu byla zahájena 1. září 2012 a potrvá do 31. srpna 2014. Metodické pomůcky a jiné výukové materiály vytváří a ověřuje 10 vyučujících. Ve školním roce 2012/2013 schválilo MŠMT 1. a 2. monitorovací zprávu.
V souvislosti s realizací projektu byla v únoru 2013 na škole zařízena moderní učebna výpočetní techniky.
[singlepic id=257 w=320 h=240 float=center]

Baví nás se učit

logo

Střední odborná škola získala grant z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, který je financován Evropskou unií, ESF a MŠMT. Projekt s názvem „Baví nás se učit“ byl realizován v letech 2010 – 2011.

V tomto období si studenti 3. a 4. ročníků zážitkovou formou osvojili prezentační dovednosti, získali základy asertivního jednání a naslouchání, zvládli krizovou komunikaci s problémovým klientem, vyzkoušeli si různé techniky efektivního čtení, učení a postupy ke zlepšení kapacity paměti, osvojili si principy kritického myšlení a práci s různými informačními zdroji. Studenti se také orientovali v možnostech, které nabízí trh práce, včetně pohledu personálních agentur i současných požadavků zaměstnavatelů na kompetence a dovednosti absolventů škol.

V souvislosti s realizací projektu byla na škole zařízena moderní učebna výpočetní techniky a zaveden e-learning.

V průběhu realizace projektu byly pro žáky vytvořeny vzdělávací a podpůrné dokumenty, které jsou volně ke stažení:

03. Jak se efektivně učit – učíme se učit

04. Celoživotní učení a další profesní vzdělávání (pro studenty)

04.1 Příloha 1

04.2 Příloha 2

04.3 Příloha 3

05. Asertivita

06.Pohyb na trhu práce

07. Krizová komunikace

08. Prezentační dovednosti

09. Time management

Projekty EU

Škola získala akreditaci v programu Erasmus+, díky níž bude moci pořádat odborné stáže a kurzy v zahraničí pro žáky i učitele.

Projekt Profesní rozvoj učitelů a rozvoj odborné výuky Střední odborné školy a Střední zdravotnické školy Benešov je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus. Učitelé školy díky němu absolvují kurzy a odborné stáže v zahraničí.

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus. Žáci školy díky němu absolvovali zahraniční odborné stáže v Londýně a Dublinu.

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

 

Ve škole probíhá Doučování žáků škol – jako realizace národního plánu obnovy.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol