Home » Škola » Projekty EU

Pro uchazeče

na naší škole již proběhly. Ale pokud máte zájem, můžete si domluvit návštěvu.

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou

V rámci tohoto projektu absolvuje 22 žáků školy praxi v Londýně, 10 žáků na přelomu listopadu a prosince 2019 a 10 žáků na podzim 2020 stráví 2 týdny na stáži v různých organizacích v Londýně. Obsahem stáže bude buď administrativa (pro žáky oboru Veřejnosprávní činnost) nebo péče o klienta s postižením (pro žáky oborů praktická sestra a sociální činnost). 2 žákyně absolvují dlouhodobou tříměsíční stáž v době od června do září 2020.

Zkušenosti ze stáží

Projekt Vzděláním ke kvalitě I a II

Škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. V rámci tohoto projektu probíhá doučování žáků především v anglickém a českém jazyce, učitelé mají možnost účastnit se kurzů dalšího vzdělávání pro rozšíření a prohloubení své kvalifikace, do výuky se zapojují odborníci a současně učitelé absolvují i stáže pro získání hlubších praktických znalostí a zkušeností.

 

Erasmus+, Leonardo da Vinci

Škola je již řadu let aktivně zapojena do mezinárodních projektů Leonardo da Vinci a Erasmus+. Ty umožňují studentům zúčastnit se zahraniční stáže v zemích Unie a získat tak praktické zkušenosti na různých pracovištích státní správy i v zařízeních sociální péče.

V letech 2009-2010 proběhly 3 zahraniční stáže v Německu. Díky naší partnerské škole v německém Chemnitzu mohlo jazykové dovednosti prohloubit již více našich studentů. Všechny náklady byly studentům plně hrazeny. Účastníci stáže získali Certifikát, který je uznán v zemích EU.

Ve školním roce 2012/2013 navázala naše SOŠ partnerství s anglickou školou a naši studenti již dvakrát absolvovali 14 denní stáž v Anglii.

Ve školním roce 2013/14 absolvovali studenti další 14 denní  zahraniční stáže. V měsících listopadu a  dubnu vyrazili  do německého Chemnitz i do Londýna.

Ve školním roce 2014/15 absolvují studenti 14 denní stáž v Londýně.

Učíme se pro život

Střední odborná škola se ve školním roce 2012/2013 aktivně zapojila do grantového projektu z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost „Učíme  se pro život“
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na SOŠ Benešov. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou, ověřením a následným využíváním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce a metodickým vzděláváním učitelů. Propojení teoretické výuky s interaktivními metodami vzdělávání nejen zkvalitní výuku ve škole, ale především zlepší připravenost žáků na další studium, budoucí povolání a osobní život.
Smyslem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce, a to i mezinárodním. Pojítkem jednotlivých oblastí je využití ICT. Výstupy projektu učitelé na škole vzájemně sdílí a budou je využívat při výuce i po skončení projektu.
Realizace projektu byla zahájena 1. září 2012 a potrvá do 31. srpna 2014. Metodické pomůcky a jiné výukové materiály vytváří a ověřuje 10 vyučujících. Ve školním roce 2012/2013 schválilo MŠMT 1. a 2. monitorovací zprávu.
V souvislosti s realizací projektu byla v únoru 2013 na škole zařízena moderní učebna výpočetní techniky.

no images were found

Baví nás se učit

logo

Střední odborná škola získala grant z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, který je financován Evropskou unií, ESF a MŠMT. Projekt s názvem „Baví nás se učit“ byl realizován v letech 2010 – 2011.

V tomto období si studenti 3. a 4. ročníků zážitkovou formou osvojili prezentační dovednosti, získali základy asertivního jednání a naslouchání, zvládli krizovou komunikaci s problémovým klientem, vyzkoušeli si různé techniky efektivního čtení, učení a postupy ke zlepšení kapacity paměti, osvojili si principy kritického myšlení a práci s různými informačními zdroji. Studenti se také orientovali v možnostech, které nabízí trh práce, včetně pohledu personálních agentur i současných požadavků zaměstnavatelů na kompetence a dovednosti absolventů škol.

V souvislosti s realizací projektu byla na škole zařízena moderní učebna výpočetní techniky a zaveden e-learning.

V průběhu realizace projektu byly pro žáky vytvořeny vzdělávací a podpůrné dokumenty, které jsou volně ke stažení:

03. Jak se efektivně učit – učíme se učit

04. Celoživotní učení a další profesní vzdělávání (pro studenty)

04.1 Příloha 1

04.2 Příloha 2

04.3 Příloha 3

05. Asertivita

06.Pohyb na trhu práce

07. Krizová komunikace

08. Prezentační dovednosti

09. Time management

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol