Pro uchazeče
  • Čtvrtek 10. 12. 2020
  • Úterý 12. 1. 2021
  • Pondělí 8. 2. 2021

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Pracovní povinnost žáků

Usnesením vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 se ukládá žákům po dobu trvání nouzového stavu pracovní povinnost:

  • k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
  • poskytování péče v zařízeních sociálních služeb

Pracovní povinnost se vztahuje na žáky:

  • posledních ročníků oborů vzdělání na střední zdravotnické škole připravující se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb. – obory zdravotnický asistent a asistent zubního technika
  • posledních dvou ročníků středních škol v oborech vzdělání podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb. – obor sociální činnost – vztahuje se pouze na 18tileté žáky

(Pokračování textu…)

Distanční výuka

Od středy 14. 10. přechází škola plně na distanční výuku, a to včetně praktického vyučování.

Covidové prázdniny

Podle opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se dny 26. a 27. října 2020 pro žáky středních škol stanoví jako volné dny.

Kurz Sanitář je pozastaven

Vzhledem k aktuální situaci je kurz sanitář pozastaven do odvolání.

Adaptační kurz – 2. část

Koncem září během krásných podzimních dnů babího léta (alespoň pro některé třídy) proběhla 2. část adaptačního kurzu tříd 1. ročníku. Tato část byla zejména v režii manželů Kašparových (PaedDr. Zdeňky Kašparové a JUDr. Karla Kašpara), kteří s naší školou dlouhodobě spolupracují při realizaci projektů prevence patologických jevů a minimálního preventivního programu.

Tato část adaptačního kurzu byla zaměřena především na formování třídního kolektivu a začleňování žáků do kolektivu vrstevníků. V příjemném prostředí zámeckého parku Konopiště a v okolí areálu školy se žáci podrobně seznamovali, prohlubovali vzájemnou důvěru, nacvičovali empatii, naslouchání, toleranci k odlišnostem a komunikaci.

Velmi citlivou atmosféru dokázala nastolit PaedDr. Zdeňka Kašparová při aktivitě zaměřené na prevenci šikany. Žáci ve všech třídách zcela otevřeně a bezprostředně hovořili o svých zkušenostech s projevy šikany na základní škole (ať už byli v roli svědka, nebo dokonce oběti).

Věříme, že adaptace žáků 1. ročníku na novou školu proběhne bez problémů a žáci, kteří si prožili nepříjemnou zkušenost na základní škole, zde budou studovat v kamarádském a tolerantním prostředí nových třídních kolektivů.

Děkujeme za spolupráci manželům Kašparovým i třídním učitelům a žákům přejeme hodně štěstí při studiu.

Mgr. Hana Prášková a Mgr. Radka Zemanová

  (Pokračování textu…)

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol