1. Aplikace teoretických znalostí

získávání informací o nemocných, stanovení priorit ošetřovatelské péče, teoretické zdůvodnění výkonů.

  1. Instrumentální dovednosti

realizace ošetřovatelské péče dle stanovených priorit, dodržování BOZP, organizační schopnosti, respektování práv pacientů, aktivita, schopnost empatie, spolupráce se zdravotnickým týmem, sebehodnocení.

  1. Komunikace

verbální a nonverbální komunikace, úroveň společenské a profesionální komunikace.

  1. Dokumentace
  2. Ústní obhajoba

Výsledky se klasifikují podle následujících kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák si získá přesné a ucelené informace o nemocném. Definuje onemocnění, příčiny, příznaky, popíše vyšetřovací metody a léčbu. Dokáže teoreticky zdůvodnit jednotlivé činnosti a realizuje ošetřovatelskou péči dle stanovených priorit. Dodržuje předpisy BOZP, spolupracuje se zdravotnickým týmem. Využívá prvky aktivní ošetřovatelské péče, uplatňuje profesionální komunikaci a empatii.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák si získá přesné a ucelené informace o nemocném. Definuje onemocnění, příčiny, příznaky, popíše vyšetřovací metody a léčbu. Prokazuje drobné teoretické nedostatky při  jednotlivých ošetřovatelských činnostech  dle stanovených priorit. Dodržuje předpisy BOZP, spolupracuje se zdravotnickým týmem. Využívá prvky aktivní ošetřovatelské péče, uplatňuje profesionální komunikaci a empatii.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák si získá  informace o nemocném s občasnou pomocí učitele. Definuje onemocnění, příčiny, příznaky,  vyšetřovací metody a léčbu s drobnými nedostatky. Teoretické zdůvodnění dílčích činností prokazuje na průměrné úrovni. Ošetřovatelskou péči  realizuje dle stanovených priorit s pomocí. Dodržuje předpisy BOZP, spolupracuje se zdravotnickým týmem. Využívá prvky aktivní ošetřovatelské péče, uplatňuje profesionální komunikaci a empatii.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák si získává  informace o nemocném s pomocí učitele. Prokazuje teoretické nedostatky v oblasti klinické i ošetřovatelské. Ošetřovatelskou péči realizuje nesamostatně, u dílčích výkonů se dopouští závažných chyb. Poskytuje ošetřovatelskou péči pouze na pasivní úrovni, vázne organizace práce. Dodržuje předpisy BOZP, spolupracuje se zdravotnickým týmem. Komunikativní dovednosti jsou průměrné až podprůměrné.

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si získává  informace o nemocném na nedostatečné úrovni. Prokazuje značné teoretické nedostatky v oblasti klinické i ošetřovatelské. Ošetřovatelskou péči realizuje nesamostatně, u dílčích výkonů se dopouští zásadních hrubých chyb. Poskytuje ošetřovatelskou péči  na pasivní úrovni pouze pod vedením učitele, není schopen samostatné organizace práce s ohledem na potřeby nemocných. Dodržuje předpisy BOZP, vázne spolupráce se zdravotnickým týmem. Komunikativní dovednosti jsou podprůměrné.