Home » Maturita » Hodnocení praktických a písemných zkoušek » Sociální činnost – odborná písemná práce

Pro uchazeče


Dny otevřených dveří již skončily, ale pokud máte zájem školu navštívit, kontaktujte nás.
Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Sociální činnost – odborná písemná práce

Způsob hodnocení odborné maturitní práce (praktické) – pedagogika

Práce obsahuje 28 otázek, jde o průřez všech témat z pedagogiky s výjimkou speciální pedagogiky (vytvořeno a bodováno zvlášť). Sjednocené bodování tvoří celkový počet bodů z předmětu pedagogika + 58 b za speciální pedagogiku. Hranice pro známku dostatečný je 33 % úspěšně zodpovězených otázek z celkového počtu.

Práce obsahuje otázky uzavřené s výběrem odpovědí, otázky otevřené, určení pravdivosti výroku, přiřazování pojmů, doplnění vět a otázky obsahující hodnotící posouzení. Část otázek je vztažena k problematice konkrétního klienta (popis situace klienta je uveden vždy na úvod celé praktické zkoušky). V odborné maturitní práci pro šk.rok 2018/2019 jsou v rámci předmětu pedagogika k situaci klienta vztaženy celkem 3 otázky.

Jednotlivé okruhy otázek z pedagogiky: obecná pedagogika, dějiny pedagogiky, didaktika, rodinná výchova a její problémy (např. syndrom CAN a domácí násilí), pedagogika volného času, andragogika
a vzdělávání dospělých.

Specifika bodování:

 • otázky s výběrem odpovědí (více odpovědí) – ½ bodu za každou správnou odpověď (v závislosti na počtu možností)
 • otázky s výběrem odpovědí (jedna možná odpověď) – bod právě za správnou odpověď
 • otevřené otázky – body dle požadavků na počet odpovědí a přesnost odpovědí
 • otázky s výběrem pravdivosti tvrzení – ½ bodu za určení pravdivosti/nepravdivosti tvrzení
 • otázky s přiřazováním pojmů – ½ bodu za každou správně přiřazenou dvojici pojmů
 • otázky obsahující hodnotící posouzení – bod za správné (tj. možné, logické a smysluplné) posouzení vztažené k předloženému problému (situaci)

Bodování speciální pedagogiky a pedagogiky je po sloučení následující:

Bodování pedagogiky (bez spec. pedagogiky):

92 b – 76 b výborný (1)
75 b – 61 b chvalitebný (2)
60 b – 46 b dobrý (3)
45 b – 31 b dostatečný (4)
30 b – 0 b nedostatečný (5)

 

Bodování speciální pedagogiky
58 b – 49 b výborný (1)
48,5 b – 40 b chvalitebný (2)
39,5 b – 30 b dobrý (3)
29,5 b – 19,5 b dostatečný (4)
19 b – 0 b nedostatečný (5)

 

Sjednocené bodování:
150 b – 125 b výborný (1)
124,5 b – 101 b chvalitebný (2)
100,5 b – 76 b dobrý (3)
75,5 b – 49,5 b dostatečný (4)
49 b – 0 b nedostatečný (5)

Kritéria hodnocení odborné písemné práce z předmětu speciální pedagogika

Práce obsahuje celkem 33 otázek, jde o průřez všech témat probraného učiva předmětu speciální pedagogika. Hranice pro známku dostatečný je 33 % úspěšně zodpovězených otázek z celkového počtu 58 bodů.    

Práce obsahuje převážně otázky uzavřené, otázky uzavřené s výběrem odpovědi, určení pravdivosti výroku a doplnění do věty. Šest otázek z celkového počtu je zaměřeno na konkrétní situaci klienta (popis situace klienta je uvedený na úvodní stránce odborné maturitní práce).

Jednotlivé okruhy otázek ze speciální pedagogiky: alternativní pedagogické systémy, aktivizační a volnočasové činnosti, jednotlivé obory speciální pedagogiky (somatopedie, tyflopedie, surdopedie, psychopedie, logopedie, etopedie, speciální pedagogika s dílčími nedostatky, speciální pedagogika osob s kombinovaným postižením), specifické poruchy učení, kombinované postižení, autismus, porucha ADD a ADHD.

Specifika bodování

 • otázky s výběrem odpovědi  (jedna možná odpověď)  –  0,5 bodu za správnou odpověď
 • otázky s výběrem pravdivosti tvrzení – 0,5 bodu za určení pravdivosti/nepravdivosti tvrzení       
 • otevřené otázky – body dle složitosti otázky, požadavků na počet odpovědí a přesnosti
 • odpovědi (0,5 b – 3 body)    
 • otevřené otázky – doplnění do věty – body dle požadavků na počet odpovědí (0,5 b – 1 bod)    
 • definici pojmu nutno uvést přesně, částečná odpověď hodnocena 0 body

Hranice úspěšnosti profilové části maturitní zkoušky z předmětu speciální pedagogika

Hranice úspěšnosti je 33 %

Známka

Bodové rozmezí odpovídající dané známce

Převod procentních bodů na známku

výborný 58,0 – 49 ,0 bodů 100%
chvalitebný 48,5 – 40,0 bodů 83%
dobrý 39,5 – 30,0 bodů 67%
dostatečný 29,5 – 19,5 bodů 50%
nedostatečný 19,0 – 0 bodů 33%

Kritéria hodnocení odborné písemné práce z předmětu sociální péče  

Práce obsahuje 2 části: A – rozhodnutí o pravdivosti či nepravdivosti daného výroku (26 otázek) a část B – všeobecný souhrnný test z předmětu sociální péče (50 otázek). Jde o průřez všech témat probraného učiva předmětu sociální péče. Hranice pro známku dostatečný je 33 % úspěšně zodpovězených otázek z celkového počtu 93 bodů.    

Práce obsahuje převážně otázky uzavřené, otázky uzavřené s výběrem odpovědi, určení pravdivosti výroku, doplnění do věty a skladba vět dle logické souvislosti.  

Jednotlivé okruhy otázek z předmětu sociální péče: pojem sociální péče, sociální pomoc, historie sociální péče, rodina se členem závislým na alkoholu, systém zařízení institucionální péče – ústavní a ochranná výchova, Romové a romská problematika v ČR, Péče o staré občany – stárnoucí lidstvo, týraný, zneužívaný a zanedbávaný starý člověk v domácí a ústavní péči, péče o seniora s demencí, vybrané metody sociální práce se seniory, péče o občany společensky nepřizpůsobivé, bezdomovci, tuláci, závislostní chování, klasifikace návykových látek, účinky a rizika návykových látek, ucelený systém péče o osoby závislé na návykových látkách, rodina a rozvod, rekonstruovaná rodina, umění rodičovství, osamělý rodič.

Specifika bodování

 • otázky s výběrem odpovědi  (jedna možná odpověď)  –  0,5 bodu za správnou odpověď
 • otázky s výběrem pravdivosti tvrzení – 0,5 bodu za určení pravdivosti/nepravdivosti tvrzení      
 • otevřené otázky – body dle složitosti otázky, požadavků na počet odpovědí a přesnosti odpovědi (0,5 b – 3 body)   
 • otevřené otázky – doplnění do věty – body dle požadavků na počet odpovědí (0,5 b – 1 bod)   
 • definici pojmu nutno uvést přesně, částečná odpověď hodnocena 0 body
 • složení příběhu dle logické souvislosti – každá správně složená věta za 1 bod

Hranice úspěšnosti profilové části maturitní zkoušky z předmětu sociální péče

Hranice úspěšnosti je 33 %

Známka

Bodové rozmezí odpovídající dané známce

Převod procentních bodů na známku

výborný 93,0 – 78 ,0 bodů 100%
chvalitebný 77,5 – 63,0 bodů 83%
dobrý 62,5 – 47,0 bodů 67%
dostatečný 46,5 – 31 bodů 50%
nedostatečný 30,5 – 0 bodů 33%

Kritéria hodnocení odborné písemné práce z předmětu sociální politika a služby

Práce obsahuje 4 části: A – rozhodnutí o pravdivosti či nepravdivosti daného výroku (26 otázek), část B – všeobecný souhrnný test z předmětu sociální politika a služby (55 otázek), část C – praktická část – výpočty (2 příklady) a část D – praktická část – orientace v právním programu EPIS (3 otázky na vyhledávání pojmů v právním programu EPIS + znalost zákonů). Jde o průřez všech témat probraného učiva předmětu sociální politika a služby. Hranice pro známku dostatečný je 33 % úspěšně zodpovězených otázek z celkového počtu 150 bodů.    

Práce obsahuje převážně otázky uzavřené, otázky uzavřené s výběrem odpovědi, určení pravdivosti výroku, doplnění do věty, praktické výpočty a orientaci v právních předpisech.    

Jednotlivé okruhy otázek z předmětu sociální politika a služby: sociální stát, sociální politika, region Benešov a sociální problematika regionu, zákon o SPOD a pěstounská péče, systém sociální ochrany v České republice, sociální politika ve vztahu k občanům se zdravotním postižením, nezaměstnanost a aktivní politika zaměstnanosti, pasivní politika zaměstnanosti, sociální politika ve vztahu ke starým občanům, životní a existenční minimum, minimální mzda, absolutní a relativní chudoba, zdravotní politika a veřejné zdravotní pojištění, vzdělávací politika, státní sociální podpora, zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o sociálních službách, osobnost pracovníka v pomáhající profesi, etika komunikace v sociální práci, nemocenské pojištění (dávka nemocenská, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská poporodní péče).

Specifika bodování

 • otázky s výběrem odpovědi  (jedna možná odpověď)  –  0,5 bodu za správnou odpověď
 • otázky s výběrem pravdivosti tvrzení – 0,5 bodu za určení pravdivosti/nepravdivosti tvrzení       
 • otevřené otázky – body dle složitosti otázky, požadavků na počet odpovědí a přesnosti odpovědi (0,5 b – 3 body)   
 • otevřené otázky – doplnění do věty – body dle požadavků na počet odpovědí (0,5 b – 1 bod)   
 • definici pojmu nutno uvést přesně, částečná odpověď hodnocena 0 body
 • praktický výpočet příkladu – počet bodů dle náročnosti výpočtu a počtu jednotlivých kroků (hodnocen i postup výpočtu) – 4 body, 7 bodů  
 • orientace v právním programu EPIS – hodnoceno 0,5, 1, 2 body dle požadavku na počet a přesnost odpovědi 

Hranice úspěšnosti profilové části maturitní zkoušky z předmětu sociální politika a služby pro rok

Hranice úspěšnosti je 33 %

Známka

Bodové rozmezí odpovídající dané známce

Převod procentních bodů na známku

výborný 150,0 – 125 ,0 bodů 100%
chvalitebný 124,5 – 101,0 bodů 83%
dobrý 100,5 – 76,0 bodů 67%
dostatečný 75,5 – 49,5 bodů 50%
nedostatečný 49,0 – 0 bodů 33%

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol