Home » Maturita » Hodnocení praktických a písemných zkoušek » Sociální činnost – odborná písemná práce

Pro uchazeče
 • 4. 11. 2019
 • od 10 do 15 hodin

 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Sociální činnost – odborná písemná práce

  Způsob hodnocení odborné maturitní práce (praktické) – pedagogika

  Práce obsahuje 28 otázek, jde o průřez všech témat z pedagogiky s výjimkou speciální pedagogiky (vytvořeno a bodováno zvlášť). Sjednocené bodování tvoří celkový počet bodů z předmětu pedagogika + 58 b za speciální pedagogiku. Hranice pro známku dostatečný je 33 % úspěšně zodpovězených otázek z celkového počtu.

  Práce obsahuje otázky uzavřené s výběrem odpovědí, otázky otevřené, určení pravdivosti výroku, přiřazování pojmů, doplnění vět a otázky obsahující hodnotící posouzení. Část otázek je vztažena k problematice konkrétního klienta (popis situace klienta je uveden vždy na úvod celé praktické zkoušky). V odborné maturitní práci pro šk.rok 2018/2019 jsou v rámci předmětu pedagogika k situaci klienta vztaženy celkem 3 otázky.

  Jednotlivé okruhy otázek z pedagogiky: obecná pedagogika, dějiny pedagogiky, didaktika, rodinná výchova a její problémy (např. syndrom CAN a domácí násilí), pedagogika volného času, andragogika
  a vzdělávání dospělých.

  Specifika bodování:

  • otázky s výběrem odpovědí (více odpovědí) – ½ bodu za každou správnou odpověď (v závislosti na počtu možností)
  • otázky s výběrem odpovědí (jedna možná odpověď) – bod právě za správnou odpověď
  • otevřené otázky – body dle požadavků na počet odpovědí a přesnost odpovědí
  • otázky s výběrem pravdivosti tvrzení – ½ bodu za určení pravdivosti/nepravdivosti tvrzení
  • otázky s přiřazováním pojmů – ½ bodu za každou správně přiřazenou dvojici pojmů
  • otázky obsahující hodnotící posouzení – bod za správné (tj. možné, logické a smysluplné) posouzení vztažené k předloženému problému (situaci)

  Bodování speciální pedagogiky a pedagogiky je po sloučení následující:

  Bodování pedagogiky (bez spec. pedagogiky):

  92 b – 76 b výborný (1)
  75 b – 61 b chvalitebný (2)
  60 b – 46 b dobrý (3)
  45 b – 31 b dostatečný (4)
  30 b – 0 b nedostatečný (5)

   

  Bodování speciální pedagogiky
  58 b – 49 b výborný (1)
  48,5 b – 40 b chvalitebný (2)
  39,5 b – 30 b dobrý (3)
  29,5 b – 19,5 b dostatečný (4)
  19 b – 0 b nedostatečný (5)

   

  Sjednocené bodování:
  150 b – 125 b výborný (1)
  124,5 b – 101 b chvalitebný (2)
  100,5 b – 76 b dobrý (3)
  75,5 b – 49,5 b dostatečný (4)
  49 b – 0 b nedostatečný (5)

  Kritéria hodnocení odborné písemné práce z předmětu speciální pedagogika

  Práce obsahuje celkem 33 otázek, jde o průřez všech témat probraného učiva předmětu speciální pedagogika. Hranice pro známku dostatečný je 33 % úspěšně zodpovězených otázek z celkového počtu 58 bodů.    

  Práce obsahuje převážně otázky uzavřené, otázky uzavřené s výběrem odpovědi, určení pravdivosti výroku a doplnění do věty. Šest otázek z celkového počtu je zaměřeno na konkrétní situaci klienta (popis situace klienta je uvedený na úvodní stránce odborné maturitní práce).

  Jednotlivé okruhy otázek ze speciální pedagogiky: alternativní pedagogické systémy, aktivizační a volnočasové činnosti, jednotlivé obory speciální pedagogiky (somatopedie, tyflopedie, surdopedie, psychopedie, logopedie, etopedie, speciální pedagogika s dílčími nedostatky, speciální pedagogika osob s kombinovaným postižením), specifické poruchy učení, kombinované postižení, autismus, porucha ADD a ADHD.

  Specifika bodování

  • otázky s výběrem odpovědi  (jedna možná odpověď)  –  0,5 bodu za správnou odpověď
  • otázky s výběrem pravdivosti tvrzení – 0,5 bodu za určení pravdivosti/nepravdivosti tvrzení       
  • otevřené otázky – body dle složitosti otázky, požadavků na počet odpovědí a přesnosti
  • odpovědi (0,5 b – 3 body)    
  • otevřené otázky – doplnění do věty – body dle požadavků na počet odpovědí (0,5 b – 1 bod)    
  • definici pojmu nutno uvést přesně, částečná odpověď hodnocena 0 body

  Hranice úspěšnosti profilové části maturitní zkoušky z předmětu speciální pedagogika

  Hranice úspěšnosti je 33 %

  Známka

  Bodové rozmezí odpovídající dané známce

  Převod procentních bodů na známku

  výborný 58,0 – 49 ,0 bodů 100%
  chvalitebný 48,5 – 40,0 bodů 83%
  dobrý 39,5 – 30,0 bodů 67%
  dostatečný 29,5 – 19,5 bodů 50%
  nedostatečný 19,0 – 0 bodů 33%

  Kritéria hodnocení odborné písemné práce z předmětu sociální péče  

  Práce obsahuje 2 části: A – rozhodnutí o pravdivosti či nepravdivosti daného výroku (26 otázek) a část B – všeobecný souhrnný test z předmětu sociální péče (50 otázek). Jde o průřez všech témat probraného učiva předmětu sociální péče. Hranice pro známku dostatečný je 33 % úspěšně zodpovězených otázek z celkového počtu 93 bodů.    

  Práce obsahuje převážně otázky uzavřené, otázky uzavřené s výběrem odpovědi, určení pravdivosti výroku, doplnění do věty a skladba vět dle logické souvislosti.  

  Jednotlivé okruhy otázek z předmětu sociální péče: pojem sociální péče, sociální pomoc, historie sociální péče, rodina se členem závislým na alkoholu, systém zařízení institucionální péče – ústavní a ochranná výchova, Romové a romská problematika v ČR, Péče o staré občany – stárnoucí lidstvo, týraný, zneužívaný a zanedbávaný starý člověk v domácí a ústavní péči, péče o seniora s demencí, vybrané metody sociální práce se seniory, péče o občany společensky nepřizpůsobivé, bezdomovci, tuláci, závislostní chování, klasifikace návykových látek, účinky a rizika návykových látek, ucelený systém péče o osoby závislé na návykových látkách, rodina a rozvod, rekonstruovaná rodina, umění rodičovství, osamělý rodič.

  Specifika bodování

  • otázky s výběrem odpovědi  (jedna možná odpověď)  –  0,5 bodu za správnou odpověď
  • otázky s výběrem pravdivosti tvrzení – 0,5 bodu za určení pravdivosti/nepravdivosti tvrzení      
  • otevřené otázky – body dle složitosti otázky, požadavků na počet odpovědí a přesnosti odpovědi (0,5 b – 3 body)   
  • otevřené otázky – doplnění do věty – body dle požadavků na počet odpovědí (0,5 b – 1 bod)   
  • definici pojmu nutno uvést přesně, částečná odpověď hodnocena 0 body
  • složení příběhu dle logické souvislosti – každá správně složená věta za 1 bod

  Hranice úspěšnosti profilové části maturitní zkoušky z předmětu sociální péče

  Hranice úspěšnosti je 33 %

  Známka

  Bodové rozmezí odpovídající dané známce

  Převod procentních bodů na známku

  výborný 93,0 – 78 ,0 bodů 100%
  chvalitebný 77,5 – 63,0 bodů 83%
  dobrý 62,5 – 47,0 bodů 67%
  dostatečný 46,5 – 31 bodů 50%
  nedostatečný 30,5 – 0 bodů 33%

  Kritéria hodnocení odborné písemné práce z předmětu sociální politika a služby

  Práce obsahuje 4 části: A – rozhodnutí o pravdivosti či nepravdivosti daného výroku (26 otázek), část B – všeobecný souhrnný test z předmětu sociální politika a služby (55 otázek), část C – praktická část – výpočty (2 příklady) a část D – praktická část – orientace v právním programu EPIS (3 otázky na vyhledávání pojmů v právním programu EPIS + znalost zákonů). Jde o průřez všech témat probraného učiva předmětu sociální politika a služby. Hranice pro známku dostatečný je 33 % úspěšně zodpovězených otázek z celkového počtu 150 bodů.    

  Práce obsahuje převážně otázky uzavřené, otázky uzavřené s výběrem odpovědi, určení pravdivosti výroku, doplnění do věty, praktické výpočty a orientaci v právních předpisech.    

  Jednotlivé okruhy otázek z předmětu sociální politika a služby: sociální stát, sociální politika, region Benešov a sociální problematika regionu, zákon o SPOD a pěstounská péče, systém sociální ochrany v České republice, sociální politika ve vztahu k občanům se zdravotním postižením, nezaměstnanost a aktivní politika zaměstnanosti, pasivní politika zaměstnanosti, sociální politika ve vztahu ke starým občanům, životní a existenční minimum, minimální mzda, absolutní a relativní chudoba, zdravotní politika a veřejné zdravotní pojištění, vzdělávací politika, státní sociální podpora, zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o sociálních službách, osobnost pracovníka v pomáhající profesi, etika komunikace v sociální práci, nemocenské pojištění (dávka nemocenská, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská poporodní péče).

  Specifika bodování

  • otázky s výběrem odpovědi  (jedna možná odpověď)  –  0,5 bodu za správnou odpověď
  • otázky s výběrem pravdivosti tvrzení – 0,5 bodu za určení pravdivosti/nepravdivosti tvrzení       
  • otevřené otázky – body dle složitosti otázky, požadavků na počet odpovědí a přesnosti odpovědi (0,5 b – 3 body)   
  • otevřené otázky – doplnění do věty – body dle požadavků na počet odpovědí (0,5 b – 1 bod)   
  • definici pojmu nutno uvést přesně, částečná odpověď hodnocena 0 body
  • praktický výpočet příkladu – počet bodů dle náročnosti výpočtu a počtu jednotlivých kroků (hodnocen i postup výpočtu) – 4 body, 7 bodů  
  • orientace v právním programu EPIS – hodnoceno 0,5, 1, 2 body dle požadavku na počet a přesnost odpovědi 

  Hranice úspěšnosti profilové části maturitní zkoušky z předmětu sociální politika a služby pro rok

  Hranice úspěšnosti je 33 %

  Známka

  Bodové rozmezí odpovídající dané známce

  Převod procentních bodů na známku

  výborný 150,0 – 125 ,0 bodů 100%
  chvalitebný 124,5 – 101,0 bodů 83%
  dobrý 100,5 – 76,0 bodů 67%
  dostatečný 75,5 – 49,5 bodů 50%
  nedostatečný 49,0 – 0 bodů 33%

  Projekt

  Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol