fbpx

Home » Maturita » Hodnocení praktických a písemných zkoušek » Sociální činnost – odborná písemná práce

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2021

Dny otevřených dveří

proběhly online, pokud máte ještě zájem o další informace o škole, můžete psát na školní e-mail: sosbn@sosbn.cz nebo zavolat na číslo: 317 723 084.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Sociální činnost – odborná písemná práce

Verze v PDF

Způsob hodnocení odborné maturitní práce (praktické) – pedagogika

Práce obsahuje 26 otázek, jde o průřez všech témat z pedagogiky s výjimkou speciální pedagogiky (vytvořeno a bodováno zvlášť). Sjednocené bodování (celkem 160 bodů) tvoří celkový počet bodů z předmětu pedagogika 90 b + 70 bodů za speciální pedagogiku. Hranice pro známku dostatečný je 33 % úspěšně zodpovězených otázek z celkového počtu.

Práce obsahuje otázky uzavřené s výběrem odpovědí, otázky otevřené, určení pravdivosti výroku, přiřazování pojmů, doplnění vět a otázky obsahující hodnotící posouzení. Část otázek je vztažena k problematice konkrétního klienta (popis situace klienta je uveden vždy na úvod celé praktické zkoušky). V odborné maturitní práci pro šk.rok 2019/2020 jsou v rámci předmětu pedagogika k situaci klienta vztaženy celkem 4 otázky.

Jednotlivé okruhy otázek z pedagogiky: obecná pedagogika, dějiny pedagogiky, didaktika, rodinná výchova a její problémy (např. syndrom CAN a domácí násilí), pedagogika volného času, andragogika a vzdělávání dospělých.

Specifika bodování:

  • otázky s výběrem odpovědí (více odpovědí) – ½ bodu za každou správnou odpověď (v závislosti na počtu možností)
  • otázky s výběrem odpovědí (jedna možná odpověď) – bod právě za správnou odpověď
  • otevřené otázky – body dle požadavků na počet odpovědí a přesnost odpovědí
  • otázky s výběrem pravdivosti tvrzení – ½ bodu za určení pravdivosti/nepravdivosti tvrzení
  • otázky s přiřazováním pojmů – ½ bodu za každou správně přiřazenou dvojici pojmů
  • otázky obsahující hodnotící posouzení – bod za správné (tj. možné, logické a smysluplné) posouzení vztažené předloženému problému (situaci)

Hranice úspěšnosti profilové části maturitní zkoušky z předmětu pedagogika

Hranice úspěšnosti je 33 %

Známka Bodové rozmezí odpovídající dané známce Převod procentních bodů na známku
Výborný 90,0 – 75,0 bodů 100 %
Chvalitebný 74,5 – 60,5 bodů 83 %
Dobrý 60,0 – 45,5 bodů 67 %
Dostatečný 45,0 – 30,0 bodů 50 %
Nedostatečný 29,5 – 0 bodů méně než 33 %

Hranice úspěšnosti profilové části maturitní zkoušky z předmětu pedagogika a speciální pedagogika pro rok 2019/2020 (sjednocené bodování)

Hranice úspěšnosti je 33 %

Známka Bodové rozmezí odpovídající dané známce Převod procentních bodů na známku
Výborný 160,0 – 133,0 bodů 100 %
Chvalitebný 132,5 – 107,5  bodů 83 %
Dobrý 107,0 – 80,5 bodů 67 %
Dostatečný 80,0 – 53,0 bodů 50 %
Nedostatečný 52,5 – 0 bodů méně než 33 %

Kritéria hodnocení odborné písemné práce z předmětu speciální pedagogika

Práce je rozdělena na 3 části. Část A – rozhodnutí o pravdivosti či nepravdivosti daného výroku (26 otázek), část B – všeobecný souhrnný test (29 otázek), část C – otázky zaměřené na situaci klienta (10 otázek). Jde o průřez všech témat probraného učiva předmětu speciální pedagogika. Hranice pro známku dostatečný je 33 % úspěšně zodpovězených otázek z celkového počtu 70 bodů.    

Práce obsahuje převážně otázky uzavřené, otázky uzavřené s výběrem odpovědi, určení pravdivosti výroku. Deset otázek z celkového počtu je zaměřeno na konkrétní situaci klienta (popis situace klienta je uvedený na úvodní stránce odborné maturitní práce).

Jednotlivé okruhy otázek ze speciální pedagogiky: alternativní pedagogické systémy, aktivizační a volnočasové činnosti, jednotlivé obory speciální pedagogiky (somatopedie, tyflopedie, surdopedie, psychopedie, logopedie, etopedie, speciální pedagogika s dílčími nedostatky, speciální pedagogika osob s kombinovaným postižením), specifické poruchy učení, kombinované postižení, autismus, porucha ADD a ADHD.

Specifika bodování

–  otázky s výběrem odpovědi  (jedna možná odpověď)  –  0,5 bodu za správnou odpověď

–  otázky s výběrem pravdivosti tvrzení – 0,5 bodu za určení pravdivosti/nepravdivosti tvrzení       

–  otevřené otázky – body dle složitosti otázky, požadavků na počet odpovědí a přesnosti

   odpovědi (0,5 b – 4 body)    

Hranice úspěšnosti profilové části maturitní zkoušky z předmětu speciální pedagogika

Hranice úspěšnosti je 33 %

Známka Bodové rozmezí odpovídající dané známce Převod procentních bodů na známku
Výborný 70,0 – 58,5 bodů 100 %
Chvalitebný 58,0 – 47,5 bodů 83 %
Dobrý 47,0 – 35,5 bodů 67 %
Dostatečný 35,5 – 23,5 bodů 50 %
Nedostatečný 23,0 – 0 bodů méně než 33 %

Kritéria hodnocení odborné písemné práce z předmětu sociální péče  

Práce je rozdělena na 3 části. Část A – rozhodnutí o pravdivosti či nepravdivosti daného výroku (26 otázek), část B – všeobecný souhrnný test (46 otázek), část C – otázky zaměřené na situaci klienta (9 otázek). Jde o průřez všech témat probraného učiva předmětu sociální  péče. Hranice pro známku dostatečný je 33 % úspěšně zodpovězených otázek z celkového počtu 116 bodů.

Práce obsahuje převážně otázky uzavřené, otázky uzavřené s výběrem odpovědi, určení pravdivosti výroku a doplnění do věty.

Jednotlivé okruhy otázek z předmětu sociální péče: pojem sociální péče, sociální pomoc, historie sociální péče, rodina se členem závislým na alkoholu, systém zařízení institucionální péče – ústavní a ochranná výchova, Romové a romská problematika v ČR, Péče o staré občany – stárnoucí lidstvo, týraný, zneužívaný a zanedbávaný starý člověk v domácí a ústavní péči, péče o seniora s demencí, vybrané metody sociální práce se seniory, péče o občany společensky nepřizpůsobivé, bezdomovci, tuláci, závislostní chování, klasifikace návykových látek, účinky a rizika návykových látek, ucelený systém péče o osoby závislé na návykových látkách, rodina a rozvod, rekonstruovaná rodina, umění rodičovství, osamělý rodič.

Specifika bodování

–  otázky s výběrem odpovědi  (jedna možná odpověď)  –  0,5 bodu za správnou odpověď

–  otázky s výběrem pravdivosti tvrzení – 0,5 bodu za určení pravdivosti/nepravdivosti tvrzení      

–  otevřené otázky – body dle složitosti otázky, požadavků na počet odpovědí a přesnosti

   odpovědi (0,5 b – 8 bodů)   

–  otevřené otázky – doplnění do věty – body dle požadavků na počet odpovědí (0,5 b – 1 bod)   

–  definici pojmu nutno uvést přesně, částečná odpověď hodnocena 0 body

 

Hranice úspěšnosti profilové části maturitní zkoušky z předmětu sociální péče

Hranice úspěšnosti je 33 %

Známka Bodové rozmezí odpovídající dané známce Převod procentních bodů na známku
Výborný 116,0 – 96,5 bodů 100 %
Chvalitebný 96,0 –  78,0 bodů 83 %
Dobrý 77,5 – 58,5 bodů 67 %
Dostatečný 58,0 – 38,5 bodů 50 %
Nedostatečný 38,0 – 0 bodů méně než 33 %

Kritéria hodnocení odborné písemné práce z předmětu sociální politika a služby  

Práce obsahuje 4 části: A – rozhodnutí o pravdivosti či nepravdivosti daného výroku (26 otázek), část B – všeobecný souhrnný test ze SPS (50 otázek), část C – praktická část – výpočty (2 příklady) a část D – praktická část – orientace v právním programu EPIS (3 otázky na vyhledávání pojmů v právním programu EPIS + znalost zákonů). Jde o průřez všech témat probraného učiva předmětu sociální politika a služby. Hranice pro známku dostatečný je 33 % úspěšně zodpovězených otázek z celkového počtu 150 bodů.    

Práce obsahuje převážně otázky uzavřené, otázky uzavřené s výběrem odpovědi, určení pravdivosti výroku, doplnění do věty, praktické výpočty a orientaci v právních předpisech.    

Jednotlivé okruhy otázek z předmětu sociální politika a služby: sociální stát, sociální politika, region Benešov a sociální problematika regionu, zákon o SPOD a pěstounská péče, systém sociální ochrany v České republice, sociální politika ve vztahu k občanům se zdravotním postižením, nezaměstnanost a aktivní politika zaměstnanosti, pasivní politika zaměstnanosti, sociální politika ve vztahu ke starým občanům, životní a existenční minimum, minimální mzda, absolutní a relativní chudoba, zdravotní politika a veřejné zdravotní pojištění, vzdělávací politika, státní sociální podpora, zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o sociálních službách, osobnost pracovníka v pomáhající profesi, etika komunikace v sociální práci, nemocenské pojištění (dávka nemocenská, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská poporodní péče).

Specifika bodování

–  otázky s výběrem odpovědi  (jedna možná odpověď)  –  0,5 bodu za správnou odpověď

–  otázky s výběrem pravdivosti tvrzení – 0,5 bodu za určení pravdivosti/nepravdivosti tvrzení      

–  otevřené otázky – body dle složitosti otázky, požadavků na počet odpovědí a přesnosti

   odpovědi (0,5 b – 22 bodů)   

–  otevřené otázky – doplnění do věty – body dle požadavků na počet odpovědí (0,5 b – 1 bod)   

–  definici pojmu nutno uvést přesně, částečná odpověď hodnocena 0 body

–  praktický výpočet příkladu – počet bodů dle náročnosti výpočtu a počtu jednotlivých kroků

   (hodnocen i postup výpočtu) – 5 bodů, 10 bodů  

–  orientace v právním programu EPIS – hodnoceno 0,5, 1, 2 body dle požadavku na počet

   a přesnost odpovědi 

Hranice úspěšnosti profilové části maturitní zkoušky z předmětu sociální politika a

Hranice úspěšnosti je 33 %

Známka Bodové rozmezí odpovídající dané známce Převod procentních bodů na známku
Výborný 150,0 – 125,0 bodů 100 %
Chvalitebný 124,5 – 101,0 bodů 83 %
Dobrý 100,5 – 76,0 bodů 67 %
Dostatečný 75,5 – 49,5 bodů 50 %
Nedostatečný 49,0 – 0 bodů méně než 33 %

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol