fbpx

Home » Maturita » Hodnocení praktických a písemných zkoušek » Sociální činnost – odborná písemná práce

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?


Přijímací řízení 2022

Byly aktualizovány podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Sociální činnost – odborná písemná práce

Způsob hodnocení odborné maturitní práce SC 2022

Způsob hodnocení odborné maturitní práce (praktické) – pedagogika

Práce obsahuje 50 otázek, jde o průřez všech témat z pedagogiky za celé 4 roky studia. Celkový počet bodů je 160, hranice pro známku dostatečný je 33 % úspěšně zodpovězených otázek z celkového počtu.

Práce obsahuje otázky uzavřené s výběrem odpovědí, otázky otevřené, určení pravdivosti výroku, přiřazování pojmů, doplnění vět a otázky posuzující hodnotící posouzení. Část otázek je vztažena k problematice konkrétního klienta (popis situace klienta je uveden vždy na úvod celé praktické zkoušky). V odborné maturitní práci pro šk. rok 2021/2022 je v rámci předmětu pedagogika k situaci klienta vztaženo celkem 8 otázek.

Jednotlivé okruhy otázek z pedagogiky: obecná pedagogika, dějiny pedagogiky, didaktika, rodinná výchova a její problémy (domácí násilí, syndrom CAN), agresivita, šikana, alternativní školy, speciální pedagogika, pedagogika volného času, andragogika a vzdělávání dospělých.

Specifika bodování:

 • otázky s výběrem odpovědí (více odpovědí) – 1/2 bodu za každou správnou odpověď (v závislosti na počtu možností)
 • otázky s výběrem odpovědí (jedna možná odpověď) – 1 bod za označení pouze správné odpovědi
 • otevřené otázky – body dle požadavků na počet odpovědí a přesnost odpovědí
 • otázky s výběrem pravdivosti tvrzení – 1/2 bodu za určení pravdivosti/nepravdivosti tvrzení
 • otázky s přiřazováním pojmů – 1/2 bodu za každou správně přiřazenou dvojici pojmů
 • otázky obsahující hodnotící posouzení – bod za správné (tj. možné, logické a smysluplné) posouzení vztažené k předloženému problému (situaci)

Hranice úspěšnosti profilové části maturitní zkoušky z předmětu pedagogika a speciální pedagogika pro rok 2021/2022

Hranice úspěšnosti je 33 %

Známka Bodové rozmezí odpovídající dané známce Převod procentních bodů na známku
 Výborný  160,0 – 133,0 bodů 100 %
 Chvalitebný  132,5 – 107,5  bodů 83 %
 Dobrý  107,0  –   80,5 bodů 67 %
 Dostatečný  80,0   –   53,0 bodů 50 %
 Nedostatečný  52,5   –   0    bodů méně než 33 %

Kritéria hodnocení odborné písemné práce z předmětu sociální péče pro školní rok 2021/2022

Práce je rozdělena na 3 části. Část A – rozhodnutí o pravdivosti či nepravdivosti daného výroku (26 otázek), část B – všeobecný souhrnný test (50 otázek), část C – otázky zaměřené na situaci klienta (10 otázek). Jde o průřez všech témat probraného učiva předmětu sociální  péče. Hranice pro známku dostatečný je 33 % úspěšně zodpovězených otázek z celkového počtu 120 bodů.

Práce obsahuje převážně otázky uzavřené, otázky uzavřené s výběrem odpovědi, určení pravdivosti výroku a doplnění do věty.

Jednotlivé okruhy otázek z předmětu sociální péče: pojem sociální péče, sociální pomoc, historie sociální péče, rodina se členem závislým na alkoholu, systém zařízení institucionální péče – ústavní a ochranná výchova, Romové a romská problematika v ČR, Péče o staré občany – stárnoucí lidstvo, týraný, zneužívaný a zanedbávaný starý člověk v domácí a ústavní péči, péče o seniora s demencí, vybrané metody sociální práce se seniory, péče o občany společensky nepřizpůsobivé, bezdomovci, tuláci, závislostní chování, klasifikace návykových látek, účinky a rizika návykových látek, ucelený systém péče o osoby závislé na návykových látkách, sociálně právní ochrana dětí a mládeže, Mezinárodně právní ochrana dětí a mládeže.

Specifika bodování

 • otázky s výběrem odpovědi  (jedna možná odpověď)  –  0,5 bodu za správnou odpověď
 • otázky s výběrem pravdivosti tvrzení – 0,5 bodu za určení pravdivosti/nepravdivosti tvrzení
 • otevřené otázky – body dle složitosti otázky, požadavků na počet odpovědí a přesnosti odpovědi (0,5 b – 8 bodů)
 • otevřené otázky – doplnění do věty – body dle požadavků na počet odpovědí (0,5 b – 1 bod)
 • definici pojmu nutno uvést přesně, částečná odpověď hodnocena 0 body

Hranice úspěšnosti profilové části maturitní zkoušky z předmětu sociální péče pro rok 2021/2022

Hranice úspěšnosti je 33 %

Známka Bodové rozmezí odpovídající dané známce Převod procentních bodů na známku
Výborný 120,0 – 100 bodů 100 %
Chvalitebný 99,5 –  80,5 bodů 83 %
Dobrý 80,0 – 60,5 bodů 67 %
Dostatečný 60,0 – 40,0 bodů 50 %
Nedostatečný 39,5 – 0 bodů méně než 33 %

Kritéria hodnocení odborné písemné práce z předmětu sociální politika a služby  

Práce obsahuje 4 části: A – rozhodnutí o pravdivosti či nepravdivosti daného výroku (26 otázek), část B – všeobecný souhrnný test ze SPS (56 otázek), část C – praktická část – výpočty (2 příklady) a část D – praktická část – orientace v právním programu EPIS (3 otázky na vyhledávání pojmů v právním programu EPIS + znalost zákonů). Jde o průřez všech témat probraného učiva předmětu sociální politika a služby. Hranice pro známku dostatečný je 33 % úspěšně zodpovězených otázek z celkového počtu 150 bodů.

Práce obsahuje převážně otázky uzavřené, otázky uzavřené s výběrem odpovědi, určení pravdivosti výroku, doplnění do věty, praktické výpočty a orientaci v právních předpisech.

Jednotlivé okruhy otázek z předmětu sociální politika a služby: sociální stát, sociální politika, region Benešov a sociální problematika regionu, zákon o SPOD a pěstounská péče, systém sociální ochrany v České republice, sociální politika ve vztahu k občanům se zdravotním postižením, nezaměstnanost a aktivní politika zaměstnanosti, pasivní politika zaměstnanosti, sociální politika ve vztahu ke starým občanům, životní a existenční minimum, minimální mzda, absolutní a relativní chudoba, zdravotní politika a veřejné zdravotní pojištění, vzdělávací politika, státní sociální podpora, zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o sociálních službách, osobnost pracovníka v pomáhající profesi, etika komunikace v sociální práci, nemocenské pojištění (dávka nemocenská, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská poporodní péče).

Specifika bodování

 • otázky s výběrem odpovědi  (jedna možná odpověď)  –  0,5 bodu za správnou odpověď
 • otázky s výběrem pravdivosti tvrzení – 0,5 bodu za určení pravdivosti/nepravdivosti tvrzení
 • otevřené otázky – body dle složitosti otázky, požadavků na počet odpovědí a přesnosti odpovědi (0,5 b – 20 bodů)
 • otevřené otázky – doplnění do věty – body dle požadavků na počet odpovědí (0,5 b – 1 bod)
 • definici pojmu nutno uvést přesně, částečná odpověď hodnocena 0 body
 • praktický výpočet příkladu – počet bodů dle náročnosti výpočtu a počtu jednotlivých kroků (hodnocen i postup výpočtu) – 6 bodů
 • orientace v právním programu EPIS – hodnoceno 0,5, 1, 2 body dle požadavku na počet a přesnost odpovědi

Hranice úspěšnosti profilové části maturitní zkoušky z předmětu sociální politika a služby pro rok 2021/2022

Hranice úspěšnosti je 33 %

Známka Bodové rozmezí odpovídající dané známce Převod procentních bodů na známku
Výborný 150,0 – 125,0 bodů 100 %
Chvalitebný 124,5 – 101,0 bodů 83 %
 Dobrý 100,5  –   76,0 bodů 67 %
 Dostatečný 75,5  –    49,5 bodů 50 %
 Nedostatečný 49,0  –      0    bodů méně než 33 %

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Ve škole probíhá Doučování žáků škol – jako realizace národního plánu obnovy.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol