Způsob hodnocení odborné maturitní práce -SC-2023

Způsob hodnocení odborné maturitní práce (praktické) – pedagogika pro školní rok 2022/2023

Práce obsahuje 37 otázek, jde o průřez všech témat z pedagogiky s výjimkou speciální pedagogiky (vytvořeno a bodováno zvlášť). Celkový počet bodů je 200, hranice pro známku dostatečný je 33 % úspěšně zodpovězených otázek z celkového počtu.

Práce obsahuje otázky uzavřené s výběrem odpovědí, otázky otevřené, určení pravdivosti výroku, přiřazování pojmů, doplnění vět a otázky obsahující hodnotící posouzení. Část otázek je vztažena k problematice konkrétního klienta (popis situace klienta je uveden vždy na úvod celé praktické zkoušky). V odborné maturitní práci pro šk. rok 2022/2023 je v rámci předmětu pedagogika k situaci klienta vztaženo celkem 5 otázek.

Jednotlivé okruhy otázek z pedagogiky: obecná pedagogika, dějiny pedagogiky, didaktika, rodinná výchova a její problémy (domácí násilí, syndrom CAN), šikana, pedagogika volného času, andragogika a vzdělávání seniorů.

Specifika bodování:

 • otázky s výběrem odpovědí (více odpovědí) – 1/2 bodu za každou správnou odpověď (v závislosti na počtu možností)
 • otázky s výběrem odpovědí (jedna možná odpověď) – 1 bod za označení pouze správné odpovědi
 • otevřené otázky – body dle požadavků na počet odpovědí a přesnost odpovědí
 • otázky s výběrem pravdivosti tvrzení – 1/2 bodu za určení pravdivosti/nepravdivosti tvrzení
 • otázky s přiřazováním pojmů – 1/2 bodu za každou správně přiřazenou dvojici pojmů
 • otázky obsahující hodnotící posouzení – bod za správné (tj. možné, logické a smysluplné) posouzení vztažené k předloženému problému (situaci)

Hranice úspěšnosti profilové části maturitní zkoušky z předmětu pedagogika pro rok 2022/2023

Hranice úspěšnosti je 33 %

Známka Bodové rozmezí odpovídající dané známce Převod procentních bodů na známku
 Výborný  115,0 – 96,0 bodů 100 %
 Chvalitebný  95,5 – 77,5  bodů 83 %
 Dobrý  77,0  –   58 bodů 67 %
 Dostatečný  57,5   –   38,5 bodů 50 %
 Nedostatečný  38,0   –   0    bodů méně než 33 %

Kritéria hodnocení odborné písemné práce z předmětu speciální pedagogika pro školní rok 2022/2023

Práce je rozdělena na 3 části. Část A – rozhodnutí o pravdivosti či nepravdivosti daného výroku (26 otázek), část B – všeobecný souhrnný test (40 otázek), část C – otázky zaměřené na situaci klienta (10 otázek). Jde o průřez všech témat probraného učiva předmětu speciální pedagogika. Hranice pro známku dostatečný je 33 % úspěšně zodpovězených otázek z celkového počtu 85 bodů.

Práce obsahuje převážně otázky uzavřené, otázky uzavřené s výběrem odpovědi, určení pravdivosti výroku. Deset otázek z celkového počtu je zaměřeno na konkrétní situaci klienta (popis situace klienta je uvedený na úvodní stránce odborné maturitní práce).

Jednotlivé okruhy otázek ze speciální pedagogiky: alternativní pedagogické systémy, aktivizační a volnočasové činnosti, jednotlivé obory speciální pedagogiky (somatopedie, tyflopedie, surdopedie, psychopedie, logopedie, etopedie, speciální pedagogika s dílčími nedostatky, speciální pedagogika osob s kombinovaným postižením), specifické poruchy učení, kombinované postižení, autismus, porucha ADD a ADHD.

 Specifika bodování

 • otázky s výběrem odpovědi (jedna možná odpověď) – 0,5 bodu za správnou odpověď
 • 1 otázka s výběrem pravdivosti tvrzení – 0,5 bodu za určení pravdivosti/nepravdivosti tvrzení
 • otevřené otázky – body dle složitosti otázky, požadavků na počet odpovědí a přesnosti odpovědi (0,5 b – 4 body)

Hranice úspěšnosti profilové části maturitní zkoušky z předmětu speciální pedagogika pro rok 2022/2023

Hranice úspěšnosti je 33 %

Známka Bodové rozmezí odpovídající dané známce Převod procentních bodů na známku
 Výborný  85,0 – 71,0 bodů 100 %
 Chvalitebný  70,5 – 57,5  bodů 83 %
 Dobrý  57,0  –   43 bodů 67 %
 Dostatečný  42,5   –   29 bodů 50 %
 Nedostatečný  28,5   –   0    bodů méně než 33 %

Hranice úspěšnosti profilové části maturitní zkoušky z předmětu pedagogika a speciální pedagogika pro rok 2022/2023

Hranice úspěšnosti je 33 %

Známka Bodové rozmezí odpovídající dané známce Převod procentních bodů na známku
 Výborný  200,0 – 167,0 bodů 100 %
 Chvalitebný  166,5 – 134,5  bodů 83 %
 Dobrý  134,0 – 100,5 bodů 67 %
 Dostatečný  100 – 66 bodů 50 %
 Nedostatečný  65,5 – 0 bodů méně než 33 %

Kritéria hodnocení odborné písemné práce z předmětu sociální péče pro školní rok 2022/2023

Práce je rozdělena na 3 části. Část A – rozhodnutí o pravdivosti či nepravdivosti daného výroku (26 otázek), část B – všeobecný souhrnný test (50 otázek), část C – otázky zaměřené na situaci klienta (15 otázek). Jde o průřez všech témat probraného učiva předmětu

sociální péče. Hranice pro známku dostatečný je 33 % úspěšně zodpovězených otázek z celkového počtu 135 bodů.

Práce obsahuje převážně otázky uzavřené, otázky uzavřené s výběrem odpovědi, určení pravdivosti výroku a doplnění do věty.

Jednotlivé okruhy otázek z předmětu sociální péče: pojem sociální péče, sociální pomoc, historie sociální péče, rodina se členem závislým na alkoholu, systém zařízení institucionální péče – ústavní a ochranná výchova, Romové a romská problematika v ČR, Péče o staré občany – stárnoucí lidstvo, týraný, zneužívaný a zanedbávaný starý člověk v domácí a ústavní péči, péče o seniora s demencí, vybrané metody sociální práce se seniory, péče o občany společensky nepřizpůsobivé, bezdomovci, tuláci, závislostní chování, klasifikace návykových látek, účinky a rizika návykových látek, ucelený systém péče o osoby závislé na návykových látkách, sociálně právní ochrana dětí a mládeže, Mezinárodně právní ochrana dětí a mládeže.

 Specifika bodování

otázky s výběrem odpovědi (jedna možná odpověď) – 0,5 bodu za správnou odpověď

 • otázky s výběrem pravdivosti tvrzení – 0,5 bodu za určení pravdivosti/nepravdivosti tvrzení
 • otevřené otázky – body dle složitosti otázky, požadavků na počet odpovědí a přesnosti odpovědi (0,5 b – 8 bodů)
 • otevřené otázky – doplnění do věty – body dle požadavků na počet odpovědí (0,5 b – 1 bod)
 • definici pojmu nutno uvést přesně, částečná odpověď hodnocena 0 body

Hranice úspěšnosti profilové části maturitní zkoušky z předmětu sociální péče pro rok 2022/2023

Hranice úspěšnosti je 33 %

Známka Bodové rozmezí odpovídající dané známce Převod procentních bodů na známku
Výborný 135,0 – 113,0 bodů 100 %
Chvalitebný 112,5 – 91,0 bodů 83 %
Dobrý 90,5 – 68,0 bodů 67 %
Dostatečný 67,5 – 45,5 bodů 50 %
Nedostatečný 45 – 0 bodů méně než 33 %

Kritéria hodnocení odborné písemné práce z předmětu sociální politika a služby pro školní rok 2022/2023

Práce obsahuje 4 části: A – rozhodnutí o pravdivosti či nepravdivosti daného výroku (26 otázek), část B – všeobecný souhrnný test ze SPS (50 otázek), část C – praktická část – výpočty (2 příklady) a část D – praktická část – orientace v právním programu EPIS (3 otázky na vyhledávání pojmů v právním programu EPIS + znalost zákonů). Jde o průřez všech témat probraného učiva předmětu sociální politika a služby. Hranice pro známku dostatečný je 33 % úspěšně zodpovězených otázek z celkového počtu 150 bodů.

Práce obsahuje převážně otázky uzavřené, otázky uzavřené s výběrem odpovědi, určení pravdivosti výroku, doplnění do věty, praktické výpočty a orientaci v právních předpisech.

Jednotlivé okruhy otázek z předmětu sociální politika a služby: sociální stát, sociální politika, region Benešov a sociální problematika regionu, zákon o SPOD a pěstounská péče, systém sociální ochrany v České republice, sociální politika ve vztahu k občanům se zdravotním postižením, nezaměstnanost a aktivní politika zaměstnanosti, pasivní politika zaměstnanosti, sociální politika ve vztahu ke starým občanům, životní a existenční minimum, minimální mzda, absolutní a relativní chudoba, zdravotní politika a veřejné zdravotní pojištění, vzdělávací politika, státní sociální podpora, zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o sociálních službách, osobnost pracovníka v pomáhající profesi, etika komunikace v sociální práci, nemocenské pojištění (dávka nemocenská, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská poporodní péče).

Specifika bodování

 • otázky s výběrem odpovědi (jedna možná odpověď) – 0,5 bodu za správnou odpověď
 • otázky s výběrem pravdivosti tvrzení – 0,5 bodu za určení pravdivosti/nepravdivosti tvrzení
 • otevřené otázky – body dle složitosti otázky, požadavků na počet odpovědí a přesnosti odpovědi (0,5 b – 20 bodů)
 • otevřené otázky – doplnění do věty – body dle požadavků na počet odpovědí (0,5 b – 1 bod)
 • definici pojmu nutno uvést přesně, částečná odpověď hodnocena 0 body
 • praktický výpočet příkladů – počet bodů dle náročnosti výpočtu a počtu jednotlivých kroků, (hodnocen i postup výpočtu) – 1. příklad 4 body, 2. příklad 8 bodů
 • orientace v právním programu EPIS – hodnoceno 0,5, 1, 2 body dle požadavku na počet a přesnost odpovědi

Hranice úspěšnosti profilové části maturitní zkoušky z předmětu sociální politika a služby pro rok 2022/2023

Hranice úspěšnosti je 33 %

Známka Bodové rozmezí odpovídající dané známce Převod procentních bodů na známku
Výborný 150,0 – 125,0 bodů 100 %
Chvalitebný 124,5 – 101,0 bodů 83 %
 Dobrý 100,5  –   76,0 bodů 67 %
 Dostatečný 75,5  –    49,5 bodů 50 %
 Nedostatečný 49,0  –      0    bodů méně než 33 %