fbpx

Home » Maturita » Hodnocení praktických a písemných zkoušek » Veřejnosprávní činnost – odborná písemná práce

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2021

Dny otevřených dveří

proběhly online, pokud máte ještě zájem o další informace o škole, můžete psát na školní e-mail: sosbn@sosbn.cz nebo zavolat na číslo: 317 723 084.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Veřejnosprávní činnost – odborná písemná práce

Verze v PDF – Právo

Verze v PDF – Veřejná správa

Část A – předmět Právo

I. TEORIE PRÁVA A JEJÍ APLIKACE DO PRAXE

 •     Za každou správnou odpověď žák získá 1bod.
 •     Definici pojmu je nutno uvést přesně. Částečná odpověď je hodnocena 0 body.
 •     Je-li výběr z nabídek s možnou jen 1 správnou odpovědí, žák získá 1bod.
 •     Je-li z nabídky více správných odpovědí, počet bodů je dán počtem možností.

    Max. lze získat 250 bodů

II. PRAKTICKÁ ČÁST -VÝPOČTY

 •     Hodnoceny i dílčí kroky v postupu výpočtu + odpovědi na každou otázku

    Max. lze získat 20 bodů

III. PRAKTICKÁ ČÁST – ORIENTACE V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

 •       Hodnoceno 1 bodem správné označení právního předpisu, 1 bodem správné označení každého § a 1 bodem za každou správnou odpověď či vysvětlení svého tvrzení.

     Max. lze získat 20 bodů

IV. PRAKTICKÁ ČÁST – TVORBA 2 PRÁVNÍCH PÍSEMNOSTÍ

      Za bezchybnou písemnost získá žák 30 bodů

      Za chyby jsou body odčítány dle těchto kritérií:

 • 1 bod             překlep, drobná chyba
 • 2 body           hrubá chyba, závažnější chyba, chyba v normě
 • 3 body           chybí podstatná část písemnosti (př. splatnost ceny, vyjádření slovy,..)
 • 5 bodů           závažný nedostatek obsahu smlouvy (např. chybí cena, doba trvání,..)´
 • 10 bodů         písemnost psána zcela chybně (např. žaloba formou smlouvy apod.)

     Max. lze získat 60 bodů (2krát 30 bodů)

Části odborné práce Max. počet bodů
Teorie práva a její aplikace do praxe 250
Výpočty 20
Orientace v právních předpisech 20
Tvorba právních písemností 60
Celkem 350

Hranice úspěšnosti zkoušek profilové části maturitní zkoušky z práva pro rok 2020

Hranice úspěšnosti je 33%

Známka Bodové rozmezí odpovídající dané známce Převod procentních bodů na známku
Výborný 350 – 290,5 bodů 100%
Chvalitebný 290 – 234,5 bodů 83%
Dobrý 234 – 175 bodů 67%
Dostatečný 174,5 – 115,5 bodů 50%
Nedostatečný 115 – 0 bodů 33%

Část B – předmět Veřejná správa

I. ZNALOSTNÍ TEST Z VEŘEJNÉ SPRÁVY

 • charakteristika státní správy a samosprávy,
 • postavení obcí a krajů,
 • příklady zákonů,
 • správní řízení, odborné termíny

II. ORIENTACE V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

 • příklady zákonů a vyhledávání informací s označením paragrafů a odstavců zákona

III. PRAKTICKÉ VÝPOČTY

 • výpočty z oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí (např. výpočet podpory v nezaměstnanosti, výpočet nároku na přídavek na dítě), použití tabulek k výpočtu

IV. TVORBA SPRÁVNÍCH PÍSEMNOSTÍ

 • např. rozhodnutí, usnesení, předvolání, žádost, norma pro psaní úředních písemností (využití znalostí z předmětu písemná a elektronická komunikace)

Maximálně lze získat 200 bodů.

Hranice úspěšnosti je 33 %.

Stupeň hodnocení Procentní body
Výborný 100%
Chvalitebný 83%
Dobrý 67%
Dostatečný 50%
Nedostatečný 33%

Výsledná známka je dána sloučením známky z části A – práva a části B- veřejné správy. Známka získaná z obou částí má stejnou váhu.

Je-li žák v jedné části či obou hodnocen známkou nedostatečná,  v odborné práci neprospěl.

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol