Home » Maturita » Hodnocení praktických a písemných zkoušek » Veřejnosprávní činnost – odborná písemná práce

Pro uchazeče


Dny otevřených dveří již skončily, ale pokud máte zájem školu navštívit, kontaktujte nás.
Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Veřejnosprávní činnost – odborná písemná práce

TEORETICKÁ ČÁST

 • Za každou správnou odpověď žák získá 1bod
 • Definici pojmu je nutno uvést přesně. Částečná odpověď je hodnocena  0 body
 • Je-li výběr z nabídek s možnou jen 1 správnou odpovědí – 1bod
 • Je-li z nabídky více správných odpovědí, počet bodů je dán počtem možností

    Max. lze získat 290 bodů

 APLIKACE TEORIE DO PRAXE

 •   Za každou správnou odpověď žák získá 1bod

    Max. lze získat 50 bodů

 VÝPOČTY – PRACOVNÍ PRÁVO

 • Hodnoceny i dílčí kroky v postupu výpočtu + odpovědi na každou otázku

    Max. lze získat 50 bodů

 PRÁVNÍ ANALÝZA

 • Hodnocena je 1 bodem každá správná odpověď
 • Je-li více otázek, příp. více odpovědí (např. 3 dědicové), za každou odpověď náleží 1 bod

     Max. lze získat 40 bodů

 ORIENTACE V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

 • Hodnoceno 1 bodem správné označení právního předpisu, 1 bodem správné označení každého § a 1 bodem za každou správnou odpověď či vysvětlení svého tvrzení.

     Max. lze získat 50 bodů

 TVORBA DVOU PRÁVNÍCH PÍSEMNOSTÍ

 • Za bezchybnou písemnost získá žák 30 bodů
 • Za chyby jsou body odčítány dle těchto kritérií:
  • -1 bod             překlep, drobná chyba
  • -2 body           hrubá chyba, závažnější chyba, chyba v normě
  • -3 body           chybí podstatná část písemnosti (př. splatnost ceny, vyjádření slovy,..)
  • -5 bodů           závažný nedostatek obsahu smlouvy (např. chybí cena, doba trvání,..)´
  • -10 bodů         písemnost psána zcela chybně (např. žaloba formou smlouvy apod.)

     Max. lze získat 60 bodů (2krát 30 bodů)

Části odborné práce Max. počet bodů
Teoretická část 290
Aplikace teorie do praxe 50
Výpočty- pracovní právo 50
Právní analýza 40
Tvorba právních písemností 60
Orientace v právních předpisech 50
Celkem 540

Hranice úspěšnosti zkoušek profilové části maturitní zkoušky z práva pro rok 2019

Hranice úspěšnosti je 33%

Známka Bodové rozmezí odpovídající dané známce Převod procentních bodů na známku
Výborný 540 – 449 bodů 100%
Chvalitebný 448 – 362 bodů 83%
Dobrý 361 – 270 bodů 67%
Dostatečný 269 – 179 bodů 50%
Nedostatečný 178 – 0 bodů 33%

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol