Verze PDF – právo

Verze v PDF – Veřejná správa

Část A – předmět Právo

I. TEORIE PRÁVA A JEJÍ APLIKACE DO PRAXE

 • Za každou správnou odpověď žák získá 1bod.
 • Definici pojmu je nutno uvést přesně. Částečná odpověď je hodnocena 0 body.
 • Je-li výběr z nabídek s možnou jen 1 správnou odpovědí, žák získá 1bod.
 • Je-li z nabídky více správných odpovědí, počet bodů je dán počtem možností.

  Max. lze získat 225 bodů

II. VÝPOČTY, PRACOVNÍ SMLOUVA

 •     Hodnoceny i dílčí kroky v postupu výpočtu + odpovědi na každou otázku

Max. lze získat 30 bodů

III. PRAKTICKÁ ČÁST – ORIENTACE V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

 • Hodnoceno 1 bodem správné označení právního předpisu, 1 bodem správné označení každého § a 1 bodem za každou správnou odpověď či vysvětlení svého tvrzení.

Max. lze získat 35 bodů

IV. PRAKTICKÁ ČÁST – TVORBA 2 PRÁVNÍCH PÍSEMNOSTÍ

Za bezchybnou písemnost získá žák 30 bodů

Za chyby jsou body odčítány dle těchto kritérií:

 • -1 bod             překlep, drobná chyba
 • -2 body           pravopisná chyba, závažnější chyba, chyba v normě
 • -3 body           chybí podstatná část písemnosti (př. splatnost ceny, vyjádření slovy,..)
 • -5 bodů           závažný nedostatek obsahu smlouvy (např. chybí cena, doba trvání,..)´
 • -10 bodů         písemnost psána zcela chybně (např. žaloba formou smlouvy apod.)

  Max. lze získat 60 bodů (2krát 30 bodů)

Části odborné práce Max. počet bodů
Teorie práva a její aplikace do praxe 225
Výpočty 30
Orientace v právních předpisech 35
Tvorba právních písemností 60
Celkem 350

Hranice úspěšnosti zkoušek profilové části maturitní zkoušky z práva pro rok 2023

Hranice úspěšnosti je 33%

Známka Bodové rozmezí odpovídající dané známce Převod procentních bodů na známku
Výborný 350 – 290,5 bodů 100%
Chvalitebný 290 – 234,5 bodů 83%
Dobrý 234 – 175 bodů 67%
Dostatečný 174,5 – 115,5 bodů 50%
Nedostatečný 115 – 0 bodů 33%

Část B – předmět Veřejná správa

Zkouška má několik částí. Jedná se o znalostní test z veřejné správy, orientaci v právních předpisech, praktické výpočty a tvorbu správních písemností.

I. ZNALOSTNÍ TEST Z VEŘEJNÉ SPRÁVY

členění státní správy a samosprávy, postavení obcí a krajů, charakteristika činnosti různých správních orgánů, příklady zákonů, správní řízení, charakteristika práce zaměstnance ve veřejné správě.

 • v této části je možné získat maximálně 130 bodů

II. ORIENTACE V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

příklady zákonů a vyhledávání informací s označením paragrafů a odstavců zákona. Využíváme k tomu EPIS a ÚZ.

 • v této části je možné získat maximálně 30 bodů

III. PRAKTICKÉ VÝPOČTY

výpočty z oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí (např. výpočet podpory v nezaměstnanosti, výpočet nároku na přídavek na dítě), použití tabulek k výpočtu.

 • v této části je možné získat maximálně 20 bodů

IV. TVORBA SPRÁVNÍCH PÍSEMNOSTÍ

např. rozhodnutí, usnesení, předvolání, žádost. Využívá se norma pro psaní úředních písemností (využití znalostí z předmětu písemná a elektronická komunikace).

 • v této části je možné získat maximálně 40 bodů

Maximálně lze celkem získat 220 bodů.

Hranice úspěšnosti je 33 %.

Stupeň hodnocení Procentní body
Výborný 100%
Chvalitebný 83%
Dobrý 67%
Dostatečný 50%
Nedostatečný 33%

Výsledná známka je dána sloučením známky z části A – práva a části B- veřejné správy. Známka získaná z obou částí má stejnou váhu.

Je-li žák v jedné části či obou hodnocen známkou nedostatečná,  v odborné práci neprospěl.