Způsob hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Při hodnocení zkoušející sledují:

  • ucelenost a přesnost osvojených poznatků, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, schopnost uplatňovat osvojené poznatky
  • kvalitu myšlení, především jeho logiku a samostatnost
  • přesnost, výstižnost, odbornou a jazykovou správnost projevu
  • schopnost reagovat na otázky

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Hovoří samostatně, na otázky pohotově odpovídá. Myslí logicky správně. Jeho ústní projev je odborně i jazykově přesný a výstižný.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. S menšími podněty učitele hovoří samostatně, na otázky odpovídá správně. Myslí logicky. Jeho ústní projev má menší nedostatky v přesnosti a výstižnosti.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených poznatků, pojmů, definic a zákonitostí drobné nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených poznatků větší nedostatky. V projevu je nesamostatný, na otázky odpovídá neúplně a nepřesně. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby. Jeho ústní projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby dovede s pomocí učitele opravit.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné nedostatky. V projevu je nesamostatný, odpovídá chybně. Vyskytují se logické nedostatky. V ústním projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Tyto závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.