Home » Maturita » Hodnocení ústních zkoušek

Pro uchazeče
 • 4. 11. 2019
 • od 10 do 15 hodin

 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Hodnocení ústních zkoušek

  Způsob hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky

  Při hodnocení zkoušející sledují:

  • ucelenost a přesnost osvojených poznatků, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, schopnost uplatňovat osvojené poznatky
  • kvalitu myšlení, především jeho logiku a samostatnost
  • přesnost, výstižnost, odbornou a jazykovou správnost projevu
  • schopnost reagovat na otázky

  Stupeň 1 (výborný)

  Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Hovoří samostatně, na otázky pohotově odpovídá. Myslí logicky správně. Jeho ústní projev je odborně i jazykově přesný a výstižný.

  Stupeň 2 (chvalitebný)

  Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. S menšími podněty učitele hovoří samostatně, na otázky odpovídá správně. Myslí logicky. Jeho ústní projev má menší nedostatky v přesnosti a výstižnosti.

  Stupeň 3 (dobrý)

  Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených poznatků, pojmů, definic a zákonitostí drobné nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

  Stupeň 4 (dostatečný)

  Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených poznatků větší nedostatky. V projevu je nesamostatný, na otázky odpovídá neúplně a nepřesně. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby. Jeho ústní projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby dovede s pomocí učitele opravit.

  Stupeň 5 (nedostatečný)

  Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné nedostatky. V projevu je nesamostatný, odpovídá chybně. Vyskytují se logické nedostatky. V ústním projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Tyto závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

  Projekt

  Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol