Český jazyk a literatura, Anglický jazyk

 • průběh zkoušky a kritéria hodnocení

Český jazyk

Seznam literárních děl

 • 2 dílčí zkoušky – písemná práce a ústní zkouška
 • zachovávají obdobné znaky jako v minulých letech

 Písemná práce

 • vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov
 • délka zkoušky: 110 minut včetně času na volbu zadání
 • povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 6 zadání, která žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek nebo graf. Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky školy. Písemnou práci konají všichni žáci ve stejný den a čas.

Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona (osoba vzdělávající se v zahraničí) se na jeho žádost prodlužuje doba konání písemné práce z českého jazyka a literatury o 40 %. Při konání písemné práce má možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.

Kritéria hodnocení písemné zkoušky z českého jazyka

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

 • pracovní listy vychází ze školního seznamu literárních děl (min. 60)

Kritéria pro výběr literárních děl do žákovského seznamu

 • celkem 20 literárních děl
 • minimálně 2 literární díla – próza, poezie, drama
 • minimálně 2 literární díla – světová a česká literatura do konce 18. století
 • minimálně 3 literární díla – světová a česká literatura 19. století
 • minimálně 4 literární díla – světová literatura 20. a 21. století
 • minimálně 5 literárních děl – česká literatura 20. a 21. století

 

 • vlastní seznam literárních děl žák odevzdá do 31. 3. (pro podzimní termín do 30. 6.). Pokud žák neodevzdá vlastní seznam literárních děl ve stanoveném termínu, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům školního maturitního seznamu.
 • před zahájením ústní zkoušky si žák losuje číslo pracovního listu
 • délka zkoušky: 20 – minut příprava k ústní zkoušce, 15 minut – ústní zkouška
 • forma zkoušky: řízený rozhovor s využitím pracovního listu obsahující úryvek (či úryvky) z konkrétního literárního díla, součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu

Kritéria hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka

Výsledná známka

známka z písemné práce tvoří 40 % výsledné známky a známka z ústní zkoušky tvoří 60 % výsledné známky.

 • písemná práce – váha 40 %
 • ústní zkouška – váha 60 %

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ mají podle závažnosti svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a formální úpravy zadání zkoušek společné a profilové části, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek v souladu s doporučením.

Uzpůsobené podmínky stanovené pro konání ústních zkoušek a písemných prací z jazyků ve společné části se od jarního zkušebního období 2021 aplikují na konání těchto zkoušek v profilové části.

 

Cizí jazyk

 • 2 dílčí zkoušky – písemná práce a ústní zkouška
 • zachovávají obdobné znaky jako v minulých letech

 Písemná práce

 • vytvoření dvou souvislých textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov – 2 texty v rozsahu 130 – 160 slov a 70 – 80 slov
 • délka zkoušky: 75 minut včetně času na volbu zadání
 • povolené pomůcky: překladový slovník

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 2 zadání, která žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek nebo graf. Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky školy. Písemnou práci konají všichni žáci ve stejný den a čas.

Kritéria hodnocení písemné práce

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Anglický jazyk – maturitní okruhy

Anglický jazyk (odborná část) – maturitní okruhy

 • před zahájením ústní zkoušky si žák losuje jedno z 20 témat
 • délka zkoušky: 20 – minut příprava k ústní zkoušce, 15 minut – ústní zkouška
 • forma zkoušky: řízený rozhovor s využitím pracovního listu obsahujícího zadání ke konkrétnímu tématu, součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání

Výsledná známka

známka z písemné práce tvoří 40 % výsledné známky a známka z ústní zkoušky tvoří 60 % výsledné známky.

 • písemná práce – váha 40 %
 • ústní zkouška – váha 60 %

Kritéria hodnocení ústní zkoušky

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ mají podle závažnosti svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a formální úpravy zadání zkoušek společné a profilové části, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek v souladu s doporučením.

Uzpůsobené podmínky stanovené pro konání ústních zkoušek a písemných prací z jazyků ve společné části se od jarního zkušebního období 2021 aplikují na konání těchto zkoušek v profilové části.

 Nahrazující zkouška z cizího jazyka

Zkoušku z cizího jazyka, ke které se žák přihlásil, lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni nejméně B1 podle SERR. Nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, tj. písemnou práci a ústní zkoušku navázanou na konání didaktického testu, didaktický test ve společné části žák koná vždy.