Pro uchazeče

na naší škole již proběhly. Ale pokud máte zájem, můžete si domluvit návštěvu.

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Maturita

Způsob ukončení vzdělávání, stupeň dosaženého vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání

 Vzdělávání je ukončeno po absolvování čtyřletého denního studia maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle školského zákona a příslušných prováděcích předpisů. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Úspěšný absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem o něm je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů na vyšších odborných školách, vysokých školách, případně na jazykových školách nebo úspěšně vykonávat zaměstnání. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy.

1. Společná část

Povinné zkoušky

  • z českého jazyka a literatury
  • z cizího jazyka nebo z matematiky

Na naší škole je možné konat maturitní zkoušku z anglického, nebo německého jazyka.

Druhou povinnou zkoušku si vybírá žák  podle svého svobodného rozhodnutí, které vyjádří v přihlášce k maturitní zkoušce.

Žák si může zvolit maximálně 2  nepovinné zkoušky dle nabídky platné školské legislativy.

2. Profilová část

Maturitní zkouška se koná ze 3 povinných zkoušek

  • sociální politika a služby – ústní zkouška
  • pedagogika a sociální péče – ústní zkouška
  • odborná písemná práce – písemná zkouška – znalostní test z předmětů sociální politika a služby, pedagogika, sociální péče, praktické výpočty za předmětů sociální politika a služby, orientace v právních předpisech, sociální, pedagogická a psychologická analýza situace klienta

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

  • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)
  • psychologie
  • právo
  • zdravotní nauka

Písemná zkouška trvá celkem 5 hodin a je složena z předmětů, z kterých žák koná ústní zkoušky. Práce má část teoretickou a praktickou. Žák využívá také znalosti a dovednosti z informačních a komunikačních technologií – část písemné práce zpracovává na osobním počítači.

Ústní zkoušky z výše uvedených předmětů obsahují minimálně 20 a maximálně 30 témat, z nichž jedno si žák vylosuje. Příprava na zkoušku trvá 15 minut a vlastní zkouška také 15 minut.

Žák může vykonat také maximálně 2 nepovinné zkoušky z předmětů stanovených ředitelkou školy.

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol