Způsob ukončení vzdělávání, stupeň dosaženého vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání

 Vzdělávání je ukončeno po absolvování čtyřletého denního studia maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle školského zákona a příslušných prováděcích předpisů. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Úspěšný absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem o něm je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů na vyšších odborných školách, vysokých školách, případně na jazykových školách nebo úspěšně vykonávat zaměstnání. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy.

1. Společná část

Povinné zkoušky

  • z českého jazyka a literatury
  • z cizího jazyka nebo z matematiky

Na naší škole je možné konat maturitní zkoušku z anglického, nebo německého jazyka.

Druhou povinnou zkoušku si vybírá žák  podle svého svobodného rozhodnutí, které vyjádří v přihlášce k maturitní zkoušce.

Žák si může zvolit maximálně 2  nepovinné zkoušky dle nabídky platné školské legislativy.

2. Profilová část

Maturitní zkouška se koná ze 3 povinných zkoušek

  • sociální politika a služby – ústní zkouška
  • pedagogika a sociální péče – ústní zkouška
  • odborná písemná práce – písemná zkouška – znalostní test z předmětů sociální politika a služby, pedagogika, sociální péče, praktické výpočty za předmětů sociální politika a služby, orientace v právních předpisech, sociální, pedagogická a psychologická analýza situace klienta

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

  • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)
  • psychologie
  • právo
  • zdravotní nauka

Písemná zkouška trvá celkem 5 hodin a je složena z předmětů, z kterých žák koná ústní zkoušky. Práce má část teoretickou a praktickou. Žák využívá také znalosti a dovednosti z informačních a komunikačních technologií – část písemné práce zpracovává na osobním počítači.

Ústní zkoušky z výše uvedených předmětů obsahují minimálně 20 a maximálně 30 témat, z nichž jedno si žák vylosuje. Příprava na zkoušku trvá 15 minut a vlastní zkouška také 15 minut.

Žák může vykonat také maximálně 2 nepovinné zkoušky z předmětů stanovených ředitelkou školy.