Uplatnění absolventa v praxi

 • v nemocnicích, v ambulancích i v domácí ošetřovatelské péči
 • v zařízeních sociální péče
  • v léčebnách dlouhodobě nemocných
  • v ústavech sociální péče
  • ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením
  • v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a geriatrické péče.
 • pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje absolvent ošetřovatelskou péči
 • ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační i neodkladné péči

Odborné kompetence absolventa

 • sledovat fyziologické funkce a stav pacientů,
 • provádět komplexní hygienickou péči,
 • provádět prevenci proleženin,
 • provádět rehabilitační ošetřovatelství,
 • provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta,
 • podílet se na zajištění herních aktivit dětí
 • podílet se na ošetření akutní a chronické rány
 • pracovat se zdravotnickou dokumentací
 • znát zásady poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázat poskytnout první pomoc

Možnosti dalšího studia

Vyšší odborné školy:

 • Diplomovaná všeobecná sestra
 • Diplomovaný zdravotnický záchranář
 • Diplomovaný nutriční terapeut
 • Diplomovaný oční optik
 • Diplomovaný zdravotní laborant

Vysoké školy:

 • Všeobecná sestra
 • Porodní asistentka
 • Nutriční terapeut
 • Fyzioterapie
 • Zdravotní záchranář
 • Radiologický asistent
 • Zdravotně sociální pracovník