Adaptační kurz

Žáci přijatí ke studiu do 1. ročníku se zúčastňují na začátku školního roku adaptačního kurzu připravovaného výchovnou poradkyní a metodičkou prevence sociálně patologických jevů. Zde se žáci spolu seznamují, učí se vzájemně komunikovat, diskutovat o problémech, přistupovat k sobě s tolerancí atd.

Sportovně turistický kurz a lyžařský kurz

Ve výuce je kladen důraz také rozvoj pohybových aktivit, proto škola nabízí lyžařský výcvikový kurz v 1. ročníku a sportovně turistický kurz ve 3. ročníku (konají se podle zájmu žáků a finančních možností jejich rodin).

Odborné praxe v České republice i v zahraničí – projekty Erasmus+

Součástí odborné výuky všech oborů je praxe ve firmách či v zařízeních a institucích. Díky programu Erasmus+ vysíláme žáky i na stáže do zahraničí.

Zahraniční zájezdy

Škola pravidelně pořádá různé typy zahraničních zájezdů – pobyt v Anglii zaměřený na poznávání a konverzaci v angličtině, přírodovědně poznávací zájezd, adventní zájezdy do vánočně vyzdobených měst v Německu či Rakousku.