fbpx

Home » Pro uchazeče » Podmínky přijímacího řízení 2021

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Dny otevřených dveří

vždy od 15:00, 16:00 a 17:00

Přijímací řízení 2022

Podmínky přijímacího řízení pro rok 2022 budou zveřejněny v lednu 2022. Zatím se můžete podívat, jak to vypadalo v roce 2021.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Podmínky přijímacího řízení 2021

Přihláška ke studiu – ke stažení

Přijímání uchazečů ke studiu na Střední odborné škole a Střední zdravotnické škole Benešov, příspěvkové organizaci se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. (vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání) v platném znění.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2021/2022 v oborech:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost  18
75-41-M/01 Sociální činnost 14
53-41-M/03 Praktická sestra    28
53-44-M/03 Asistent zubního technika  18
Kritéria přijímacího řízení uvádíme pro jednotlivé obory zvlášť.

Kritéria: 

Pro všechny obory platí:
 1. Předpoklady pro přijetí uchazečů stanovené zvláštními předpisy

  • prokázání zdravotní způsobilosti (kromě uchazečů o obor veřejnosprávní činnost)
  • doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšného ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky
  • splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů
  • potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku
  • potvrzení k pobytu u cizince (§ 20 odst. 3 školského zákona)
 2. Termín pro odevzdání přihlášek

  do prvního kola přijímacího řízení

  • 1. březen 2021
  • Přihlášky budou přijímány formou písemnou, doručením poštou nebo osobně.
 3. Písemná přihláška na předepsaném formuláři
  • součástí přihlášky je vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru (neplatí pro veřejnosprávní činnost)
  • žák se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek konání jednotné zkoušky
  • cizinec na žádost dle § 20 odst. 4 školského zákona nekoná jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury (znalost českého jazyk a bude ověřena rozhovorem)
  • přihlášku je vhodné doplnit o doklady o výsledcích v soutěžích, olympiádách, o záznamy o jiných aktivitách žáka – práce v kroužcích apod., o potvrzení dobrovolnické činnosti (možnost získat bonifikaci)
  • v přihlášce uvádějte též telefonický a e-mailový kontakt

Po podání přihlášky ke studiu na Střední odborné škole a Střední zdravotnické škole Benešov obdrží uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče informace o průběhu přijímacího řízení a způsobu vyhlášení jeho výsledků. Každému uchazeči bude sděleno jeho registrační číslo pro přijímací řízení.

 1. Jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky
 • Jednotná zkouška se koná ve škole, na kterou podal uchazeč přihlášku. V letošním roce koná jednotnou zkoušku dvakrát každý uchazeč. Pro přijímací řízení se počítá lepší výsledek.
 • Pro jednotnou zkoušku jsou stanoveny dva termíny3. května a 4. května 2021. Pokud druhá škola, na kterou dal uchazeč přihlášku, JPZ nekoná, bude uchazeč konat JPZ dvakrát na jedné škole (stejně tak v případě, že podává dvě přihlášky na jednu školu).
 • Vzhledem k letošní mimořádné situaci v případě, že počet přijatých přihlášek bude nižší, než je stanovený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru, nebudou uchazeči konat přijímací zkoušky. Informace o nekonání zkoušky by byla zveřejněna do 8. března 2021 na webu školy.
 • Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky v prvním nebo druhém termínu, se může do 3 dnů od termínu konání zkoušky omluvit řediteli školy, ve které měl jednotnou zkoušku konat. Bude-li omluva ředitelem školy uznána, žák bude konat zkoušku v náhradním termínu (2. 6. a 3. 6. 2021).  
 • Bližší informace o jednotné zkoušce včetně testových zadání k procvičení jsou na webu Cermatu www.cermat.cz.
 • Další tipy na přípravu na přijímací zkoušky najdete zde.

Na základě přihlášky a výsledků jednotné zkoušky bude provedeno v souladu s vyhlášenými kritérii bodové hodnocení uchazečů. Nejlepší umístění má uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny:

termín upřesníme podle pokynů MŠMT

Pořadí uchazečů a přehled přijatých uchazečů s výsledkem přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách školy (www.sosbn.cz) a na přístupném místě v budově školy (vstupní dveře) po ukončení přijímacího řízení pro daný obor. Tyto informace budou zveřejňovány pod registračními čísly. Přidělené registrační číslo spolu s informacemi o organizaci a kritériích přijímacího řízení bude uchazeči sděleno v dopise po uzavření přihlášek.

Přijímací řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami a uchazečů, kteří získali vzdělání v zahraničí, se řídí příslušnými ustanoveními školského zákona a prováděcích předpisů.

Dnem následujícím po dni zveřejnění výsledků přijímacího řízení začíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisových lístků řediteli školy. Zápisový lístek se považuje za odevzdaný, pokud byl ve stanovené lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Přijatí uchazeči na začátku 1. ročníku doloží úspěšné ukončení školní docházky vysvědčením z 9. třídy (nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia nebo jiné školy).

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Benešov 20. 1. 2021

Mgr. Regina Komárková v. r.

ředitelka

Upraveno 15. 3. 2021

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol