Home » Škola » Školní poradenské pracoviště

Pro uchazeče
 • 4. 11. 2019
 • od 10 do 15 hodin

 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Školní poradenské pracoviště

  Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší škole zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole.

  ŠPP je tvořeno výchovnou poradkyní a metodikem prevence.

  Členky týmu ŠPP spolu spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají, rovněž úzce spolupracují s pedagogy školy a poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

  S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

  Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

  Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců.

  Kontakt a objednávka konzultace:

  telefon: 317 726 121

  e-mail: sosbn@sosbn.cz

  Výchovná poradkyně: Mgr. Hana Prášková richterovaH@seznam.cz

   Metodik prevence: Mgr. Radka Zemanová zemanova.radka@centrum.cz

  Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště

  • zkvalitnit sociální klima školy
  • pracovat se všemi subjekty školy i s žáky, které nemají problémy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti
  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
  • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
  • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich tvorbu
  • poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání pro vytváření RVP
  • aplikovat novou koncepci kariérového poradenství
  • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
  • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole
  • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
  • koordinovat poradenské služby poskytované školou s ostatními poradenskými zařízeními (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra) a s úřady práce

   

  Projekt

  Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol