Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší škole zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole.

ŠPP je tvořeno výchovnou poradkyní a metodikem prevence.

Členky týmu ŠPP spolu spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají, rovněž úzce spolupracují s pedagogy školy a poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců.

Kontakt a objednávka konzultace:

e-mail: sosbn@sosbn.cz, zemanova@sosbn.cz, praskova@sosbn.cz

Výchovná poradkyně: Mgr. Hana Prášková praskova@sosbn.cz

 Metodik prevence: Mgr. Radka Zemanová zemanova@sosbn.cz

Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště

 • zkvalitnit sociální klima školy
 • pracovat se všemi subjekty školy i s žáky, které nemají problémy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich tvorbu
 • poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání pro vytváření RVP
 • aplikovat novou koncepci kariérového poradenství
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • koordinovat poradenské služby poskytované školou s ostatními poradenskými zařízeními (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra) a s úřady práce